Sadarbības nosacījumi

Sadarbības nosacījumi

SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’

reģistrācijas Nr. LV40003824737
ar juridisko adresi Stabu iela 67-1, Rīga, komercnoteikumi, izdoti saskaņā ar Civillikumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līguma priekšmets ir tādu pakalpojumu sniegšana, kas ir SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ (turpmāk- Izpildītājs) uzņēmējdarbības veidi, rakstisku un mutisku tulkojumu izpilde, maketēšanas, formatēšanas pakalpojumi, saskaņā ar Līgumu, šiem komercnoteikumiem un Pasūtījumā minētajiem nosacījumiem.

1.2. Šie komercnoteikumi ir neatņemama Pasūtītāja un Izpildītāja Līguma daļa.

1.3. Līgumiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek nodibinātas, noformējot Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, kas tiek noformēta Izpildītāja birojā vai Elektronisko pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, kas tiek noformēta e-pasta veidā, kā atbilde uz klienta tulkošanas pasūtījuma pieprasījumu (turpmāk − Pasūtījums).

1.4. Pasūtījums tiek uzskatīts par saņemtu un Izpildītājs uzsāk tā izpildi pēc tam, kad ir saņemta nepārprotama apstiprinoša rakstiska atbilde no Pasūtītāja. Par rakstisku piekrišanu tiek uzskatīta arī apstiprinoša atbilde elektroniskās sarakstes veidā, no kuras ir nepārprotami saprotams, ka klients ir piekritis Pasūtījuma veidlapā un Komercnoteikumos minētajiem nosacījumiem. Pasūtītājs apņemas segt visu tulkošanas un korekcijas pakalpojumu summu, kura ir noteikta katrā atsevišķā Pasūtījuma veidlapā minētajā gadījumā, kura būs šī līguma neatņemama sastāvdaļa, pilnā apmērā par to Pasūtījuma apjomu, kas ir ticis iztulkots līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir rakstiski atsaucis savu pasūtījumu, arī gadījumā, ja viņam zūd nepieciešamība pēc šāda tulkošanas un korekcijas pakalpojuma un, ja viņš nav par to ziņojis, 24 (divdesmit četru stundu laikā) no katras atsevišķās Pasūtījuma pieņemšanas veidlapas apstiprināšanas brīža, šādā gadījumā viņam ir jāveic rēķina apmaksa septiņu dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas brīža. Par norēķinu kavēšanu Pasūtītājam ir jāmaksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% apmērā no savlaicīgi nesamaksātajām summām par katru šo norēķinu veikšanas nokavējuma dienu.

1.5. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam izsniegt Pasūtījuma veidlapā minēto rakstisko tulkojumu fiziski Izpildītāja birojā Brīvības ielā 73, Rīgā, biroja darba laikā vai piegādājot uz Pasūtījuma veidlapā norādīto Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi. Gadījumā, ja tulkojamā materiāla informācija ir konfidenciāla, Pasūtītājs izvēlas informācijas nodošanas veidu (pa pastu, nododot fiziski, nododot izmantojot elektronisko informācijas nesēju, izmantojot attālinātu piekļuvi ievietojot ar paroli aizsargātā informācijas nesējā), ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos un veidā, bet Pasūtītājs apņemas šo Izpildītāja rīcību atzīt sev par saistošu, samaksāt par to Izpildītājam Pasūtījuma veidlapā noteikto atlīdzību.

2. PASŪTĪJUMA CENA

Tulkošanas un korekcijas pasūtījuma cena un apjoms tiks noteikta pēc Pasūtītāja iesniegtā teksta izvērtēšanas un iekļauta Pasūtījuma veidlapā, kura būs šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un kuru puses katru atsevišķu reizi savstarpēji rakstiski saskaņos. Cena un apjoms tiks iekļauts arī Izpildītāja sastādītā rēķinā, kuru pasūtītājam būs pienākums apmaksāt;

3.PASŪTĪJUMA PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

3.1. Pasūtītājs Izpildītājam tulkojamā materiāla galējo variantu nosūta pa elektronisko pastu vai pa pastu, nododot fiziski, nododot izmantojot elektronisko informācijas nesēju, izmantojot attālinātu piekļuvi, ievietojot ar paroli aizsargātā informācijas nesējā, norādot tulkojuma mērķa valodu (-as), tulkošanas projekta gala izpildes termiņu, noteikti norādot precīzu elektroniskā pasta adresi tulkojuma saņemšanai, datumu, laiku (stundās) vai nodod citā, iepriekš atrunātā saņemšanas veidā. Ja Pasūtījumu nav iespējams nodot Pasūtītājam iepriekš noteiktā veidā, Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, izvēlas citu pasūtījuma nodošanas veidu, kura izdevumus sedz Pasūtītājs.

3.2. Pasūtītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pienākums ir pa tālruni, rakstiski vai ar elektroniskā pasta starpniecību, apstiprināt Pasūtījuma pieņemšanu, norādot, ka tas ir pieņemts laikā. Ja pasūtītājs neizpilda šo pienākumu un 24 (divdesmit četru stundu) laikā pēc Pasūtījuma nodošanas termiņa pa tālruni vai rakstiski (tai skaitā pa e-pastu) neatgādina par pasūtījumu, Izpildītājs var uzskatīt, ka Pasūtītājs ir pasūtījumu saņēmis laikā un viņam nav radušies nekādi iebildumi par tā izpildes termiņu un kārtību.

3.3. Pasūtījuma izpildes termiņš nav nokavēts, ja izpildītājs atkārtoti – pēc pasūtītāja atgādinājuma, tam nosūta Pasūtījumu un pierāda, ka to jau ir nosūtījis Pasūtījumā noteiktajā laikā un veidā.

3.4. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neiesniedz pretenziju un nemin pamatotu iemeslu, bet atsakās saņemt pienācīgi izpildītu Pasūtījumu, tad Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt.

4. PASŪTĪJUMA TERMIŅŠ

4.1. Tulkošanas un korekcijas, maketēšanas pasūtījuma termiņi tiks noteikti atkarībā no teksta apjoma un sarežģītības pakāpes katrā atsevišķā gadījumā, saskaņā ar Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, kura ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

4.2. Termiņš ir spēkā, ja uz tulkošanas uzsākšanas brīdi Izpildītāja rīcībā ir galējais tulkojamā materiāla variants, kurā nav paredzams veikt izmaiņas, papildinājumus un/vai labojumus. Ja pēc tam, kad Izpildītājs ir uzsācis tulkošanas pakalpojuma realizēšanu, Pasūtītājs veic jebkādas izmaiņas tulkojamo materiālu saturā un/vai apjomā vēlāk kā 24 (divdesmit četras stundas) pēc šī Līguma parakstīšanas, puses vienojas, ka pasūtījuma izpildes termiņš tiek pagarināts atkarībā no izmaiņu veida un apjoma, par to atsevišķi rakstiski vienojoties.

4.3. Tulkošanas un korekcijas pasūtījuma izpildes ātrums, ņemot vērā tulkojamā materiāla sarežģītības pakāpi, ir līdz 7 (septiņām) standarta lapaspusēm (1800 rakstu zīmes ar atstarpēm) dienā. Pasūtītājs piekrīt, ka tulkojamā materiāla tulkošanai tiks piesaistīts katrā valodu kombinācijā Pasūtītāja apstiprināts tulkotāju un korektoru skaits.

4.4. Šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir katram pasūtījumam atsevišķi noformēta Pasūtījuma pieņemšanas veidlapa, kura tiek fiziski parakstīta vai rakstiski apstiprināta elektroniskā pasta sarakstē pirms Pasūtījuma izpildes uzsākšanas, kā arī rēķins.

5.IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS UN TIESĪBAS

Izpildītājs apņemas:

5.1. nodrošināt rakstiskās tulkošanas un korekcijas pakalpojumu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem valodu kombinācijās saskaņā ar Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, kura ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, kvalitatīvi un termiņos, kurus nosaka Līguma puses, bet jebkurā gadījumā ar noteikumu, ka Pasūtītājs ir ievērojis visus termiņus un izpildījis savas saistības, kuras tam noteiktas ar Līgumu;

5.2. nodrošināt ar rakstisko tulkošanas un korekcijas pakalpojumu izpildi saistīto darbu veikšanu saskaņā ar prasībām, ko izvirza Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti;

5.3. ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar Pasūtītāja komerciālo vai citu darbību, kā arī konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas iegūta nodrošinot rakstiskās tulkošanas un korekcijas pakalpojumu sniegšanu, gan šī Līguma darbības laikā, gan arī pēc šī Līguma darbības laika beigām, ja Pasūtītājs ir paziņojis par konfidenciālas informācijas esamību, izņemot gadījumus, ja šāda informācija jāsniedz valsts, pašvaldības iestādēm vai tiesībsargājošām iestādēm, normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, pieprasītā apjomā un likumā noteiktā kārtībā, kā arī gadījumos, kad Izpildītājam ir jāiesniedz atskaites Valsts finanšu institūcijās, kur atskaitēs var tikt norādīts Pasūtītājs un izpildīto darbu apjoms;

5.4. saskaņā ar Līgumu veikt visus iespējamos pasākumus šādas informācijas neizpaušanai trešajām personām, izņemot tulkotāju un korektoru, kuri veic tulkojumu un korekciju Izpildītāja uzdevumā, pamatojoties uz Sadarbības un konfidencialitātes līgumu, kurā ir ietverta atruna par konfidencialitāti un informācijas neizpaušanu;

5.5. nodrošināt „saprātīgus slepenības uzturēšanas pasākumus”, t.i., nodrošināt ar signalizāciju aprīkotas telpas Pasūtījuma pieņemšanas vietā, piekļuves paroles pasūtītajiem dokumentiem un dokumentu tulkojumiem rakstiskās tulkošanas  un korekcijas pakalpojuma nodrošināšanas gaitā, datorsistēmas drošību pret datorvīrusiem, slēgtu telpu nodrošināšanu, piekļuves nodrošināšanu tikai tiem darbiniekiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu pasūtījuma pienācīgu izpildi. Izpildītājs nodrošina fiziskās personas datu apstrādi un uzglabāšanu, saskaņā ar 2001. gada 30. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 ‘’Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības’’ un likumu ‘’Fiziskās personas datu aizsardzība’’, pamatojoties uz Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijas izdotu Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecību Nr. 003524, no 2015. gada 15. oktobra. Izpildītājs ievēro vienlīdzīgu konfidencialitātes politiku gan sadarbojoties ar fiziskajām personām, gan sadarbojoties ar juridiskajām personām;

5.6. pārtraukt rakstiskās tulkošanas un korekcijas pakalpojuma sniegšanu, ja Pasūtītājs nav sniedzis visu nepieciešamo informāciju Izpildītājam, lai kvalitatīvi uzsāktu Tulkošanas un korekcijas projekta izpildi, 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Izpildītāja pieprasījuma, par apstākļiem, kuri liedz vai traucē Izpildītājam izpildīt pasūtījumu kvalitatīvi un termiņos, kā rezultātā tiek veiktas nepieciešamās papildus darbības, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi (piemēram, pusēm abpusēji papildus rakstiski vienojoties tiek pagarināts izpildes termiņš, izmainīts apmaksas apmērs u.c.). Tulkošanas un korekcijas pakalpojuma sniegšana tiek atsākta pēc pilnīgas nepieciešamās informācijas saņemšanas un Tulkošanas, un korekcijas projekta nodošanas termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik dienām ir notikusi aizkavēšanās, pusēm par to rakstiski vienojoties.

5.7. Izpildītājs nav atbildīgs par iespējamām sekām, kas saistītas ar Pasūtītāja autortiesību pārkāpumiem.

5.8. Izpildītājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās Pasūtītāja nepilnīgas un/vai nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.

6.PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS UN TIESĪBAS

Pasūtītājs apņemas:

6.1. savlaicīgi, t.i., 24 stundu laikā no Izpildītāja pieprasījuma brīža, sniegt Izpildītājam informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama rakstiskās tulkošanas un korekcijas pakalpojuma kvalitatīvai izpildei.

6.2. līgumā noteikto Izpildītāja pakalpojuma sniegšanu atzīt sev par saistošu;

6.3. savlaicīgi samaksāt Izpildītājam noteikto atlīdzību saskaņā ar Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu un Izpildītāja sastādīto rēķinu;

6.4. noteikt konfidenciālās informācijas saturu, par to informējot Izpildītāju, un Pasūtītājam ir jāveic saprātīgi pasākumi, lai aizsargātu savu konfidenciālo informāciju, līdz brīdim, kad tā ir nodota Izpildītāja rīcībā;

6.5. rakstiski, apstiprināt pasūtījuma pieņemšanu, norādot, ka tas pieņemts noteiktajā termiņā, ar to apstiprinot, ka pasūtījums ir saņemts laikā un Pasūtītājam nav radušies nekādi iebildumi pret darba Izpildes termiņu un kārtību;

6.6. atklāt Izpildītājam mērķus (iespiešana, izdrukāšana, publicēšana mājaslapā u.tml.), kuriem tiks izmantots pasūtījums. Ja izpildītājam netiek atklāts pasūtījuma izmantošanas mērķis, tad Izpildītājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar šīs informācijas nenorādīšanu.

6.7. ja tekstā, kas ir pasūtījuma priekšmets, ir nozares specifiskā terminoloģija, saīsinājumi, u.tml. un, ja Pasūtītājam ir pieejams terminoloģijas saraksts (glossārijs) attiecīgajā valodā vai citi palīgmateriāli, tad viņš to nodod Izpildītāja rīcībā. Pasūtītājs var deleģēt atbildīgajai personai sniegt Izpildītājam nepieciešamās ziņas, kas saistītas ar terminoloģiju, saīsinājumiem u.tml. Ja Pasūtītājs nav veicis iepriekšminētās darbības, tad netiks ņemtas vērā iespējamās pretenzijas par terminoloģiju;

6.8. bez Izpildītāja piekrišanas nesazināties ar tulkotāju. Ja Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs sazinās ar tulkotāju, Pasūtītājs apņemas neizpaust tulkotājam informāciju, kas attiecas uz konkrēto Pasūtītāja un Izpildītāja darījumu un līguma saturu. Ja Pasūtītājs nav ievērojis šo Līguma punktu, viņam ir jāmaksā Izpildītājam līgumsods 60% apmērā no kopējās Pasūtījuma cenas.

6.9. pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par jebkādām izmaiņām, labojumiem, papildinājumiem, avota teksta apjoma pieaugumu vai samazinājumu, avota tekstā vai grafiskajos materiālos ne vēlāk kā 5 dienas līdz Tulkošanas un korekcijas projekta nodošanas dienai, šādā gadījumā puses vienojas par jaunu Tulkošanas un korekcijas pasūtījuma nodošanas termiņu un papildus izmaksu segšanu, kas ir saistītas ar šīm izmaiņām, kuras tiek aprēķinātas atkarībā no izmaiņu apjoma un sarežģītības pakāpes;

7.NORĒĶINU KĀRTĪBA

7.1. Tulkošanas un korekcijas pasūtījuma cena un apjoms tiks noteikts saskaņā ar Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, kura būs šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un kuru puses katru atsevišķu reizi savstarpēji rakstiski saskaņos (tai skaitā ar elektroniskā pasta starpniecību) vai parakstīs. Cena un apjoms tiks iekļauts arī Izpildītāja sastādītā rēķinā, kuru Pasūtītājam būs pienākums apmaksāt;

7.2. Ja palielinās tulkošanas un korekcijas pakalpojumu apjoms, Līguma puses rakstiski vienojoties, nosaka šim palielinātajam tulkošanas un korekcijas pakalpojuma apmēram atbilstošu atlīdzības apmēru, kurš tiek saskaņots tulkošanas un korekcijas pakalpojumu nodrošināšanas gaitā, kā arī rakstiski vienojas par Tulkošanas un korekcijas projekta izpildes termiņa pagarinājumu.

7.3. Ja Pasūtītājs vēlas mainīt izpildītā pasūtījuma saņemšanas kārtību (saņemt pa pastu, saņemt ar apdrošinātu sūtījumu) vai objektīvu apstākļu dēļ, Pasūtītājam nav iespējams nodot izpildīto pasūtījumu iepriekš noteiktajā veidā, Pasūtītājam iepriekš vienojoties ar Izpildītāju, ir pienākums apmaksāt visus ar šo papildus pakalpojumiem saistītos izdevumus, par ko Izpildītājs izraksta papildus rēķinu.

7.4. Izpildītājs ar Pasūtītāju var vienoties Pasūtījuma pieņemšanas veidlapā par norēķinu kārtību, Pasūtītājs var norēķināties skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, kā arī katrā gadījumā puses vienojas par priekšapmaksu vai pēcapmaksu, atkarībā no Pasūtījuma īpašajām prasībām.

7.5. Pasūtījuma cenas aprēķina pamatā ir spēkā esošs Izpildītāja cenrādis un tajā norādītais cenas aprēķina veids.

7.6. Ja aptuvenā Pasūtījuma cena izriet no aptuvenā vienību skaita, cenu aprēķins tiek veikts, saskaitot reālās vienības (valodā, uz kuru veikts tulkojums) pēc tulkojuma izpildes.

7.7. Visas Izpildītāja cenrādī norādītās cenas ir norādītas EUR (eiro) valūtā, ar un bez pievienotās vērtības nodokļa. gadījumā, ja Pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojumu cenas, Izpildītāja pienākums ir informēt par to Pasūtītāju vismaz vienu kalendāro mēnesi iepriekš.

8. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Puses risina strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu, un/vai ar tā noteikumu izpildi savstarpējo sarunu ceļā, bet, ja strīdus nevar atrisināt Pusēm savstarpēji vienojoties 60 (sešdesmit) dienu laikā, tās tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā, Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

8.2. Puses atbild par savu Līgumā noteikto saistību izpildi, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā.

8.3. Pasūtītājs apņemas segt visu tulkošanas un korekcijas pakalpojumu summu, kura ir noteikta katrā Pasūtījuma pieņemšanas veidlapā, kura būs šī līguma neatņemama sastāvdaļa, pilnā apmērā arī gadījumā, ja viņam zūd nepieciešamība pēc šāda tulkošanas un korekcijas pakalpojuma un, ja viņš nav par to ziņojis, 24 (divdesmit četru stundu laikā) no katras atsevišķās Vienošanās parakstīšanas brīža, šādā gadījumā viņam ir jāveic rēķina apmaksa trīs dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas brīža. Par norēķinu kavēšanu Pasūtītājam ir jāmaksā Izpildītājam nokavējuma procenti 0,05% apmērā no savlaicīgi nesamaksātajām summām par katru šo norēķinu veikšanas nokavējuma dienu, šādā gadījumā Pasūtītāja iemaksātā nauda vispirms tiek ieskaitīta kā nokavējuma procenti, bet atlikusī summa tiek ieskaitīta attiecīgā parāda summas dzēšanai.

8.4. Izpildītājs nav atbildīgs par neizpildītu, kā arī termiņā neizpildītu vai nekvalitatīvi izpildītu Tulkošanas un korekcijas pakalpojumu, ja Pasūtītājs ar savu darbību vai bezdarbību ir radījis šķēršļus Izpildītājam pildīt šos tulkošanas un korekcijas pakalpojumus.

8.5. Izpildītājs garantē savlaicīgu tulkošanas un korekcijas pakalpojuma nodrošināšanu un tā kvalitāti tikai gadījumā, ja Pasūtītājs pienācīgi izpilda visas savas Līgumā noteiktās saistības. Ja Pasūtītājs ir pilnībā ievērojis šī Līguma nosacījumus un Izpildītāja kavēšanās dēļ tiek kavēts tulkošanas un korekcijas projekta nodošanas termiņš, tad Pasūtītāja apmaksājamais rēķins samazinās par 0,05% dienā, bet ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās pasūtījuma cenas, kas uzskatāms par Izpildītāja līgumsodu. Par kavēšanu netiek uzskatīts gadījums, ja puses ir vienojušās par Pasūtījuma nodošanas termiņa pagarinājumu.

8.6. Izpildītāja tulkošanas un korekcijas pasūtījuma defektu gadījumā, Pasūtītājam ir jāiesniedz pamatota rakstiska pretenzija, kurā tiek norādīts pasūtījuma defekta veids un, ja iespējams, arī kļūdu skaits. Pēc pasūtītāja pretenzijas saņemšanas Izpildītājs veic nepieciešamo veiktā pasūtījuma korektūru. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uz cenas atlaidi pasūtījumam līdz 10% (desmit procentiem). Precīzs atlaides apjoms tiek noteikts pusēm savstarpēji vienojoties, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgu speciālistu, kurš tiek iecelts, pusēm savstarpēji vienojoties.

8.7. Zaudējumus, kas saistīti ar izpildītā pasūtījumā pieļautiem defektiem, kas konstatēti pamatojoties uz speciālista atzinumu, Izpildītājs atlīdzina kļūdainās pasūtījuma daļas cenas apmērā.

8.8. Izpildītāja veiktā tulkojuma kvalitāte ir atkarīga no Pasūtītāja iesniegtā teksta kvalitātes. Ja Pasūtītāja iesniegtais teksts ir nesaprotams, stilistiski neprecīzs, tajā ir izmantoti novecojuši un/vai nederīgi termini, jēdzieni, aprēķini, mērvienības, gramatiski nepareizas teikumu konstrukcijas, nesaprotams teksts un/vai teksta daļas, u.c., tad Izpildītājs nepieņem pretenzijas par Pasūtījumā pieļautajiem defektiem, kuri izriet no nekvalitatīvi sastādīta Pasūtītāja iesniegtā teksta.

8.9. Pasūtītājam kā juridiskajai personai ir tiesības pieteikt pretenzijas par defektiem bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc veiktā pasūtījuma saņemšanas. Pretenzijas, kas pieteiktas pēc minētā termiņa, netiek pieņemtas izskatīšanai.

9.NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

Puses nav atbildīgas, ja iestājas nepārvaramas vara apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, valsts iestāžu aizliedzoši akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem, ar noteikumu, ka šādā gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šīs nepārvaramās varas apstākļi. Pusēm ir jāpaziņo par nepārvaramas varas apstākļiem divu dienu laikā no to iestāšanās brīža.

10.LĪGUMA PAPILDUS NOTEIKUMI

Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt zaudējumus otras Puses prestižam un/vai interesēm.

11.LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, vai Pasūtītājam sniedzot apstiprinošu rakstisku atbildi elektroniskā pasta sarakstē, kā atbildi uz Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, vai parakstot Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu birojā, un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei pilnā apjomā.

11.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai pārtraukt pēc Pušu savstarpējās vienošanās rakstiski, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.3. Katra no Pusēm jebkurā laikā var vienpusēji pārtraukt Līgumu, iepriekš brīdinot par to otru Pusi rakstiski, bet jebkurā gadījumā Līgums ir uzskatāms par pārtrauktu tikai ar brīdi, kad Līgumā noteiktie norēķini ir veikti pilnā apjomā un apmērā.

11.4. Puses apņemas atzīt sev par saistošu visu informāciju, kas tiek nosūtīta pa elektronisko pastu tulkošanas un korekcijas projektu izpildes laikā, kā arī piekrīt, ka šī informācija var tikt izmantota strīdu risināšanas procesā gan savstarpējo pārrunu ceļā, gan arī Latvijas Republikas tiesā.

12. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

12.1. Katras izmaiņas katrā atsevišķā Tulkošanas un korekcijas projektā, par kuru ir parakstīta Pasūtījuma pieņemšanas veidlapa, kura ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, Pasūtītājs apņemas apstiprināt elektroniski, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pastu info@rigatulkojums.lv vai ierodoties fiziski tulkošanas birojā Brīvības 73, 2. stāvs, Rīgā.

12.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

12.3. Puses piekrīt visiem Līguma noteikumiem un apstiprina to ar saviem parakstiem Pasūtījuma pieņemšanas veidlapā un/vai savstarpēji sazinoties ar elektroniskā pasta starpniecību, Puses atzīst sev par saistošu visu informāciju, kura ir nodota un saņemta ar elektroniskā pasta starpniecību.

Atpakaļ uz sākumu

Pavasaris ar garšu

Laimē garšas piedzīvojumu “AUSTERU PIEKTDIENA” kafejnīcā Piens DIVĀM personām.

Lai piedalītos konkurssa:

– Dalies spiežot SHARE;
– Seko mūsu lapai spiežot LIKE;
– Iesūti mums savu pavasara foto izmantojot pasūtījuma formu mūsu mājaslapā līdz 31. martam:
http://www.rigatulkojums.lv/lv/tulkojuma-cenas-pieprasijums

KONKURSĀ UZVARĒS BILDE, kas pēc publicēšanas mūsu lapā saņems visvairāk LIKE.

Konkursa rezultātus izsludināsim www.rigatulkojums.lv 7. aprīlī!

P.S. Nebūs obligāti jāēd austeres – pasākumā ir pieejams plašs ēdienu klāsts.

Visi, kuri piedalīsies konkursā saņems, 10% atlaidi nākamajam tulkojumam!

Atpakaļ uz sākumu

Noteikumi par fiziskās personas datu aizsardzības obligātajām prasībām Rīga Tulko Jums

Noteikumi par fiziskās personas datu aizsardzības obligātajām prasībām

SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ noteikumi par fiziskās personas datu aizsardzības obligātajām prasībām, saskaņā ar 2001. gada 30.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 ‘’Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības’’ un saskaņā ar likumu par ‘’Fizisko personu datu aizsardzību.’’, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Rīgā                                                                                                        

2018. gada 21. jūnijā, Nr. 01062018

 

 1. Juridiskā persona, kura ir savākto un apstrādāto fizisko personas datu pārzinis SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ (vienotais reģistrācijas Nr. 40003824737), turpmāk tekstā RTJ.
 2. Šie noteikumi nosaka personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības, kas RTJ jāievēro savācot un apstrādājot personas datus.
 3. Klienta personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu klientam kvalitatīvu tulkošanas pakalpojumu un efektīvu klientu apkalpošanu.
 4. Klients šo noteikumu izpratnē ir fiziska persona, kuras dati, pieņemot pasūtījumu tiek ievākti, apstrādāti un uzglabāti, tulkošanas pakalpojuma kvalitatīvai izpildei.
 5. Klients skaidri un nepārprotami piekrīt savu datu nodošanai, apstrādei un uzglabāšanai, ko realizē RTJ saskaņā ar šiem noteikumiem, parakstoties uz Pasūtījumu pieņemšanas veidlapas (ierodoties fiziski RTJ birojā, Brīvības ielā 73, Rīgā), vai ievadot savus datus Elektroniskajā pasūtījuma pieņemšanas veidlapā internetā, kas atrodas mājas lapā www.rigatulkojums.lv, kā arī gadījumā, ja klients izvēlas noslēgt Sadarbības un konfidencialitātes līgumu ar RTJ. Ja klients pasūtījumu veic ar elektroniskā pasta starpniecību, tad piekrītot tulkojuma veikšanai un nosūtot savus dokumentus pa elektronisko pastu, viņš ir piekritis fizisko personu datu apstrādei, kurus satur iesniegtie dokumenti.
 6. Klientam jebkurā laikā ir iespēja atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei un uzglabāšanai, par to rakstiski informējot RTJ, nosūtot iesniegumu pa pastu, SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’, Brīvības iela 73, Rīga, LV-1010, vai nosūtot iesniegumu pa e-pastu: info@rigatulkojums.lv.
 7. Šie noteikumi attiecas uz personas datiem, kurus klients ir nodevis RTJ rīcībā, veicot pasūtījumu un iesniedzot dokumentus, uz datiem, kurus satur tulkošanai nodotie klienta dokumenti, kurus satur klienta bankas rekvizīti.
 8. RTJ patur tiesības klienta datus glabāt tulkošanas pakalpojuma nodrošināšanai, klienta kvalitatīvas apkalpošanas nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai un pilnvērtīgai grāmatvedības nodrošināšanai.
 9. Ja klients ir piekritis Pasūtījuma pieņemšanas veidlapā saņemt no RTJ informatīvus materiālus par RTJ jaunumiem un akcijām, viņam, saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma ir tiesības atteikties no šiem materiāliem, nosūtot atteikumu uz e-pastu: info@rigatulkojums.lv vai sms veidā uz tālruni 22030112.
 10. Lai sazinātos ar klientiem RTJ izmanto e-pastu, sms un mobilo tālruni vai pasta pakalpojumus. E-pasta nosūtītājs no RTJ  rtj@inbox.lv vai info@rigatulkojums.lv vai rigatulkojums@gmail.com, SMS nosūtītājs no RTJ būs +37122030112. Periodiski RTJ savās mārketinga aktivitātēs izmanto sociālos medijus.
 11. Pieņemot pasūtījumu RTJ reģistrē šādus datus:
  1. klienta vārds;
  2. klienta uzvārds;
  3. mobilā tālruņa numurs;
  4. e-pasta adrese,
  5. izvēle, vai klients vēlas saņemt RTJ komunikācijas materiālus (komerciālos piedāvājumus),
  6. bankas rekvizīti (ja klients maksā ar bankas pārskaitījumu),
  7. tulkojamie dokumenti var saturēt klienta personīgos, sensitīvos datus (piem. personas kodu, tautību, reliģisko piederību, ģimenes stāvoklis utt.).
  8. atsevišķos gadījumos no klienta var tikt ievākta cita personas datus saturoša informācija, kura ir nepieciešama RTJ, lai nodrošinātu kvalitatīvu un laicīgu tulkošanas un/vai cita pakalpojuma izpildi.
 12. RTJ klientu dokumentiem nodrošina fizisko aizsardzību, glabājot tos seifā, ar signalizāciju aprīkotās telpās, kā arī elektronisko aizsardzību, aprīkojot datorus un datu glabātuves ar antivīrusa programmām, parolēm (kuras ir pieejamas tikai RTJ darbiniekiem), kā arī nodrošinot to, ka personas datu ievākšanai un apstrādei pilnvarotā persona, kā arī tulks vai tulkotājs, ar kuru RTJ ir sadarbības līgums, nodrošina vismaz tādus pašus personas datu aizsardzības pasākumus, kādus ar šiem noteikumiem ir apņēmies nodrošināt RTJ. Lai aizsargātu datus, kamēr tos apstrādā RTJ partneri vai sadarbības partneri, RTJ izmanto gan rakstveida līgumus, gan citus līdzekļus.
 13. RTJ apņemas neiegūt un neapstrādāt tādus datus un informāciju, kas nav nepieciešama tulkošanas vai cita RTJ piedāvātā pakalpojuma nodrošināšanai.
 14. RTJ apņemas ievērot reģistrēto klientu sniegtās informācijas drošību un konfidencialitāti saskaņā ar atbilstošajiem normatīvajiem aktiem, RTJ pārbauda atbilstību šiem aktiem.
 15. RTJ ļoti nopietni uztver tiesības uz privātumu un apņemas saglabāt un neizpaust jūsu personas informāciju un ievērot Latvijas Republikas un ES likumdošanu. Jūsu personas dati nekad netiks pārdoti vai izmantoti negodprātīgiem mērķiem.
 16. RTJ apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar Pasūtītāja komerciālo vai citu darbību, kā arī konfidencialitāti attiecībā uz personas datu informāciju, kas iegūta nodrošinot rakstiskās tulkošanas un korekcijas pakalpojumu sniegšanu, izņemot gadījumus, ja šāda informācija jāsniedz valsts, pašvaldības iestādēm vai tiesību sargājošām iestādēm normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, pieprasītā apjomā un likumā noteiktā kārtībā.
 17. Personas dati tiek glabāti 24 mēnešus, pēc šī termiņa beigām personas dati tiek dzēsti no RTJ informācijas nesējiem un e-pastiem.
 18. Mainoties RTJ pilnvarotajai personai, kura apstrādā personas datus, tiek mainītas visas datu nesēju, signalizācijas, seifu un e-pastu pieejas paroles.
 19. Iespējamos strīdus, kas varētu būt saistīt ar šiem noteikumiem, klients un RTJ risina savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

 

*Nosūtot RĪGA TULKO JUMS kontaktinformāciju, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē atrodamo elektronisko saziņas veidlapu/formu vai izmantojot e-pastu (sūtot uz e-pastu rtj@inbox.lv, rigatulkojums@gmail.com, info@rigatulkojums.lv), pastu, Jūs piekrītat Jūsu personas datu apstrādei un uzglabāšanai. Lai atteiktos no personas datu apstrādes un uzglabāšanas, sūtiet e-pastu uz info@rigatulkojums.lv vai iesniegumu uz adresi: SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’, Brīvības 73, Rīga, lv-1010. Piekrišana nepieciešama, lai izpildītu ES regulas ES 2016/679- GDPR  (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) prasības. 

*Vai jūs piekrītat saņemt informāciju par jaunumiem un aktualitātēm no RĪGA TULKO JUMS uz šo e-pasta adresi?

Atpakaļ uz sākumu

Tulkot

Kapēc izvēleties tulkot?

Tulkojumi starptautiskām izstādēm

Prezentācijas materiālu tulkošana uzņēmumam palīdz ar savu piedāvājumu aptvert plašāku mērķa auditoriju. Teksta tulkošana nodrošina to, ka Jūs pamanīs dažādu tautību cilvēki, kuriem Jūsu piedāvājums varētu šķist vilinošs. Tam ir īpaša nozīme, piedaloties starptautiskās izstādēs. Preču un pakalpojumu reklamēšanai noderīga būs bukletu tulkošana, tādejādi klients varēs iepazīties ar detalizētu piedāvājuma klāstu.

Tulkošana palīdz nodrošināt saskarsmi un informācijas apmaiņu biznesā

Tulkošana palīdz Ja kādas biedrības, kolēģijas vai skolas vajadzībām pieprasīta būs gadagrāmatu tulkošana, tas būs kā jauka atmiņa par kopā pavadīto laiku. Neatņemama darījumu dzīves sastāvdaļa ir vizītkartes. Vizītkaršu tulkošana nodrošinās to, ka Jūsu potenciālais sadarbības partneris Jūsu vizītkarti savā dzimtajā valodā uztvers daudz personiskāk un saprotamāk. Viņam nebūs jādomā, piemēram, kā pareizi izrunāt Jūsu uzvārdu. Visbiežāk starptautiskajā darījumu vidē vizītkartes tiek tulkotas angļu valodā. Informāciju par jaunāko projektu var ierakstīt CD kā reklāmas materiālu, lai tas būtu viegli uztverams ārvalstu investoriem. Ir būtiska CD tulkošana sadarbības partnerim saprotamā valodā.

Vizuālās reklāmas tulkojumi Jūsu mārketinga mērķu sasniegšanai

Mūsdienu digitalizētajā pasaulē, kad ļoti liela loma uzņēmējdarbības attīstībā ir internetam, būtu jāapskata arī baneru tulkojumi, kas nodrošina Jūsu zīmola atpazīstamības veicināšanu un uzņēmuma nosaukuma nostabilizēšanos potenciālā klienta uztverē. Jauniešu vidū izplatīta ir uzlīmju tulkošana, jo ir ļoti patīkami saņemt savu rīta papīra kafijas krūzīti līdzņemšanai ar uzlīmētu dienas uzlīmi-labam noskaņojumam. Ja agrāk galvenais reklāmas avots bija vietējā nedēļas reklāmas avīze, tad mūsdienās reklamējoties globālajā tīmeklī, ļoti svarīga ir reklāmu tulkošana un reklāmas tekstu tulkošana. Tekstu tulkošana un lokalizācija nodrošina to, ka klients kļūst sasniedzams un draudzīgi noskaņots, jo katram no mums ir vieglāk uztvert informāciju savā dzimtajā valodā. Brošūras tulkošana nozīmē teksta izvietošanu svešvalodā, saglabājot tos pašus attēlus, grafikus un tabulas, tādejādi sniedzot vienādu informāciju visiem potenciālajiem pircējiem, neatkarīgi no viņu ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Šajā gadījumā labs piemērs būtu brošūra par SPA centra piedāvātajiem pakalpojumiem. Jūsu informatīvā materiāla tulkošana sasniegs jebkuru patērētāju.

Uzraksta “Nebrauc dzērumā” tulkošana var glābt vairāk dzīvību

Šodien neviens uzņēmums nevar pilnvērtīgi un veiksmīgi attīstīties, ja tam nav savas mājas lapas globālajā tīmeklī. Mājas lapas tulkošana paredz rūpīgu un dinamisku tulkotāja, izstrādātāja un klienta iesaistīšanos. Web lapas tulkošana veiksmīgāk norisinās, ja tulkotājam ir specifiskas zināšanas apskatāmajā nozarē un tehniskas iemaņas mājas lapu tulkošanā. Sabiedriskās organizācijas bieži interesē informatīvo kampaņu tulkošana, tādejādi ātrāk sasniedzot savus klientus no dažādām sociālajām grupām, labs piemērs varētu būs kampaņa autobraucējiem, “nebraukt dzērumā’’. Minētās kampaņas tulkošana krievu un angļu valodā varētu būtiski samazināt autoavāriju skaitu uz ceļiem.

Semināru tulkojumi kvalifikācijas celšanai

Mācību semināru tulkošana interesē lielas organizācijas, kuras lielu uzmanību pievērš darbinieku kvalifikācijas celšanai. Ārstu biedrības bieži rīko dažādus ārstu saietus, kuros nepieciešama konferenču tulkošana, kas parasti izpaužas kā sinhronā vai secīgā tulkošana.

Apsveikuma tulkošana kā uzņēmuma mārketinga rīks

Lai atgādinātu par sevi un liktu klientam justies vajadzīgam, viens no uzņēmumu uzdevumiem ir korporatīvo apsveikumu tulkošana dažādiem svētkiem, piemēram, Ziemassvētku apsveikumu tulkošana, Lieldienu apsveikumu tulkošana, Valsts svētku apsveikumu tulkošana. Ir svarīga arī dažādu svētku akciju tulkošana, piemēram, Valentīndienas akcijas tulkošana vai Līgo akcijas tulkošana.

Interviju tulkošana pārpublicēšanai vietējos preses izdevumos

Preses darbinieki, intervējot kādu sabiedrībā pazīstamu personu var to darīt intervējamajam saprotamā valodā, bet pēc tam var būt nepieciešama intervijas tulkošana, šāda teksta tulkošana var būt nepieciešama arī strādājot ar citās valstīs publicētām intervijām, tajā skaitā topošajiem žurnālistiem, mācību procesa ietvaros.

Ekspertu konsultāciju tulkojumi jaunu tirgu iekarošanai

Uzņēmēji un specialisti, kuri sniedz konsultācijas ārvalstīs, novērtēs to, ka ir tāda konsultāciju tulkošana, kas sevī ietver gan astrologa konsultācijas tulkošanu, gan plastiskā ķirurga konsultācijas tulkošanu. Valodu atšķirības nav šķērslis tam, lai speciālists priekšzīmīgi paveiktu savu profesionālo darbu. Modes speciālisti, kuri nodarbojas ar modes vēstures analīzi un izpēti noteikti sapratīs, ka stila grāmatu tulkošana var atvieglot viņu darbu un paplašināt redzesloku un kompetenci.

No korporatīvā stila materiālu tulkošanas līdz naktsklubam, kāzā, un bērnudārziem

Izveidojot uzņēmuma korporatīvo stilu, būtiska ir aplokšņu tulkošana, emblēmu tulkošana. Veicinot uzņēmuma reklāmas rādītāju paaugstināšanos, nepieciešama ir SEO tekstu tulkošana. Ieguldījums vizuālās reklāmas izstrādē ir plakātu tulkošana. Kāzu aģentūras novērtēs to, ka pastāv ielūgumu tulkošana. Naktsklubu un bāru mārketinga speciālisti sapratīs, ka skrejlapu tulkošana ir labs mārketinga rīks ar nelieliem finansiāliem ieguldījumiem. Mūsdienu jaunatnes vidū, kad katrs bērnudārza apmeklētājs lieto mobilo telefonu, lielu nozīmi iegūst mobilo aplikāciju tulkošana. Sludinājumu tulkošana ir ātrs veids kā sasniegt mūsdienu patērētāju, jo ir portāls, sadaļa un Jūsu sludinājums- vismaz divās svešvalodās. Ražotājiem un eksportētājiem būs nepieciešama produktu etiķetes tulkošana. Interneta veikaliem būs nepieciešama interneta veikala satura tulkošana. Mobilo stendu satura tulkošana ir kļuvusi populāra kopš Rīgā uz ielām ir parādījušies interaktīvie mobilie reklāmas stendi. Produktu iepakojuma tulkošana ir nepieciešama, lai varētu savu produkciju tirgot ārvalstu veikalos. Televīzijas veikali savu preci popularizē izsūtot klientiem uz mājām preču katalogus, kuriem ir nepieciešama kataloga tulkošana. Mūsdienu modes aktualitāte ir videi draudzīgs dzīvesveids, lai to popularizētu ir nepieciešama vides reklāmas tulkošana. Ir bijuši gadījumi, kad uzņēmumiem ir nepieciešama pat kalendāra tulkošana. Lai piesaistītu ārvalstu investorus ir būtiska uzņēmuma mērķu tulkošana un uzņēmuma vīzijas tulkošana.

Atpakaļ uz sākumu

Tulkošana un īpašie piedāvājumi

Tulkošana un īpašie piedāvājumi

Lētāki tulkojumi invalīdiem un pensionāriem!

Uzrādot invalīda/ pensionāra apliecību, tulkošana Jums ar 5% atlaidi!

Lētāki tulkojumi studentiem!

Uzrādot ISIC karti, tulkošana ar 10% atlaidi!

Atpakaļ uz sākumu

‘’Brexit’’ maina Lielbritānijas tulkošanas pakalpojumu tirgu! Ko darīs tulkotāji?

Daudz tiek rakstīts par ‘’Brexit’’ plusiem un mīnusiem. Viens no jautājumiem ir, kā ‘’Brexit’’ ietekmēs tulkošanas nozari Lielbritānijā. Eiropas Savienības brīvā personu kustība ES robežās cilvēkiem rada nepieciešamību pēc tulkošanas pakalpojumiem. Lielākā daļa Tulkošanas biroju asociācijas biedru uzskata, ka Lielbritānijas dalība Eiropas Savienībā ir ļoti vēlama.

Ir saprotams, ka Lielbritānijas tulkotāji neatbalsta ‘’Brexit’’, ja salīdzina ar britu tautu kopumā.

Tulkotāju ieguvums, Lielbritānijai paliekot ES, ir būtiski lielāks kā daudziem citiem Lielbritānijas iedzīvotājiem. Tajā pat laikā gan valdība, gan arī daudzi privātie uzņēmumi ieekonomē uz tulkošanas izmaksām Lielbritānijai izstājoties no ES. Tajā pat laikā arī tulkotāji iegūs, jo parādīsies jauni tirdzniecības līgumi ar pārējām pasaules daļu, kas neatrodas Eiropas Savienībā.

Lielbritānija vairāk akcentēs tirdzniecību ar ASV, Ķīnu, kā arī citām pasaules valstīm, ārpus Eiropas Savienības.

Visi jaunie tirdzniecības virzieni veicinās pieprasījumu pēc līgumu tulkojumiem, reklāmas materiālu tulkojumiem un dažāda veida dokumentācijas tulkojumiem. Neskatoties uz tulkošanas pakalpojumu pieprasījuma kritumu nodarbinātības un likumdošanas jomā, ir sagaidāms būtisks tulkošanas pieprasījuma pieaugums Lielbritānijas globālās uzņēmējdarbības jomā. Neskatoties uz dažu Lielbritānijas tulkošanas biroju bažīgo attieksmi pret ‘’Brexit’’, nevajag aizmirst, ka Lielbritānija vēsturiski ir bijusi ļoti spēcīga starptautiskās tirdzniecības dalībniece. Ņemot vērā jaunās tirgus perspektīvas, valodniecības un tulkošanas pakalpojumi vienmēr būs vajadzīgi un pieprasīti.

Atpakaļ uz sākumu

Par jauno Ugunīgā gaiļa gadu

Var ticēt vai neticēt horoskopiem, taču ar astroloģiju saistītie jautājumi ir interesanti ir viemēr.
Nolēmām apkopot interesantāko informāciju par Ugunīgo gaiļa gadu – būsiet informēti.

Lai izdodās piepildīt savus sapņu!

Gaiļa gads ir desmitā Ķīniešu zodiaka zīme:

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 un 2029.

2017. gads ir ugunīgā gaiļa gads, tas, saskaņā ar Ķīniešu teoriju atkārtojas reizi 60 gados.

„Ugunīgais gailis’’ (1957, 2017) nozīmē uzticams, punktuāls un atbildīgs.

Gaiļa veiksmes simboli.
Laimīgie skaitļi: 5,7,8
Laimīgās dienas: 4. un 26. datums jebkurā no Ķīniešu mēness kalendāra mēnešiem.
Laimīgās krāsas: zelts, brūns un dzeltens.
Laimīgās puķes: gladiolas, gaiļbiksītes.
Laimīgie virzieni: dienvidi, dienvidaustrumi.
Laimīgie mēneši: 2., 5. un 11. saskaņā ar Ķīniešu mēness kalendāru.
Gaiļiem jāizvairās.
Nelaimīgā krāsa: sarkana
Nelaimīgie skaitļi: 1,3 un 9
Nelaimīgie virzieni: austrumi
Nelaimīgie mēneši: 3.,9. un 12 saskaņā ar Ķīniešu mēness kalendāru.

Gaiļa gadā dzimušie ir ļoti vērīgi, strādīgi, drosmīgi un talantīgi, kā arī pašpārliecināti. Viņi vienmēr ir aktīvi, aizraujoši un populāri savās aprindās. Viņi ir runīgas, atvērtas, atklātas, godīgas un lojālas personības. Viņiem patīk gozēties uzmanības centrā un izskatīties atraktīvi un skaisti. Gaiļi ir laimīgāki, kad atrodas citu cilvēku ielenkumā, lai tā būtu ballīte vai sabiedrisks pasākums. Viņi izbauda rampas gaismas un izstaro šarmu un pievilcību jebkurā situācijā. Gaiļi sagaida, ka apkārtējie viņos klausīsies.

Gaiļa gadā dzimušie ir izteikti veselīgā dzīvesveida piekritēji. Viņi ir aktīvi, sportiski, aizraujas ar peldēšanu un iešanu pārgājienos. Gaiļi viegli panes slimības un slimo ļoti reti. Viņi ir jūtīgi un dažreiz jūtas nervozi vai nomākti.

Labākais darbs un karjera gaiļa gadā dzimušajiem.

Gaiļi, atšķirībā no citām ķīniešu horoskopa zīmēm, ir motivētāki un karjeru izvirza kā savas dzīves prioritāti. Gaiļi ir strādīgi, apdāvināti un var tikt galā ar plašu pienākumu klāstu. Laba karjeras izvēle ir: diktors, pārdevējs, restorāna īpašnieks, frizieris, sabiedrisko attiecību speciālists, zemnieks, sportists, skolotājs, viesmīlis, žurnālists, zobārsts, ķirurgs, kareivis, apsargs, policists.

SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ ir apkopojis, kāds ir vārda ‘’gailis’’ tulkojums dažādās pasaules valodās.

Paldies varēsiet pateikt vēlāk! :)

Atpakaļ uz sākumu

Tulku un tulkotāju profesionālās rīcības kodekss

Tulku un tulkotāju profesionālās rīcības kodekss

Rīga Tulko Jums komandai ir ļoti augsti standarti klientu apkalpošanai un tulkojumu kvalitātei.Lai mūsu klienti būtu pārliecināti par to, ka mēs savus pakalpojumus nodrošinām saskaņā ar ētikas normām un izpildām pēc vislabākās sirdsapziņas

mēs nolēmām jūs iepazīstināt ar tulku un tulkotāju profesionālās rīcības kodeksu, kura ievērošanai mēs cītīgi sekojam līdzi.

1. Tulkam/tulkotājam vienmēr ir rūpīgi un objektīvi jāiztulko teksts no avota valodas mērķa valodā, neko apzināti neizlaižot, apzināti neizmainot un apzināti nepapildinot, ņemot vērā gan avota, gan mērķa valodas variācijas un īpatnības, kā arī saglabājot tulkojuma avota valodas nozīmi un stilu, specifisko terminoloģiju.
2. Tulkam/tulkotājam ir jāpārzina dažādu kultūru īpatnības un nianses, jāattiecas pret personu(-ām), kam viņš sniedz pakalpojumu, ar cieņu.
3. Tulks/tulkotājs nedrīkst izpaust nevienai trešajai personai nekādu informāciju, kuru viņš ir ieguvis iepazīstoties ar tulkojamo materiālu, papildus materiāliem, informāciju, kas ir saistīta ar konkrēto tulkojamo materiālu vai tulkojumu, jebkādu informāciju, kas viņam tapusi zināma pirms tulkojuma veikšanas, tulkošanas laikā vai pēc tulkojuma nodošanas.
4. Tulks/tulkotājs nedrīkst publiski pārrunāt ar trešajām personām, ziņot vai paust viedokli par informāciju, ar kuru viņš saskāries tulkojot, pat tādā gadījumā, ja šāda informācija nav noteikta kā konfidenciāla.
5. Tulks/tulkotājs vienmēr ir neitrāls un objektīvs. Tulks/tulkotājs rakstiski vai mutvārdos nedrīkst pieļaut diskrimināciju saistībā ar dzimumu, invaliditāti, rasi, ādas krāsu, izcelsmi, vecumu, sociāli ekonomisko vai izglītības statusu, kā arī reliģisko vai politisko pārliecību.
6.Tulks/tulkotājs precīzi un pilnībā apliecina savu kompetenci ar iegūtajiem sertifikātiem, apmācību apliecinājumiem un pieredzes apliecinājumiem.
7. Tulks/tulkotājs atklāj jebkuru īstu vai iespējamu interešu konflikta situāciju, kas varētu ietekmēt viņa objektivitāti, sniedzot pakalpojumu. Mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanas rezultātā ģimenes locekļiem vai draugiem var tikt pieļauts personas konfidencialitātes tiesību pārkāpums vai interešu konflikts.
8. Tulks/tulkotājs ir punktuāls, ar atbilstošu sagatavotību, kā arī atbilstoši ģērbts, lai apģērbs nenovērstu citu personu uzmanību konkrētā situācijā, atrodas pie skaidras apziņas, nav lietojis apreibinošas vielas.
9. Tulks/tulkotājs nesniedz konsultācijas, padomus, kā arī nepauž personīgo viedokli personām, kurām viņš sniedz mutiskās/rakstiskās tulkošanas pakalpojumus, kā arī neiesaistās citās darbībās, kas var tikt uzskatītas par cita veida pakalpojumu, izņemot mutisko/rakstisko tulkošanu.
10. Tulku/tulkotāju vienmēr izvērtē savu spēju veikt mutisko/rakstisko tulkošanu. Ja tulkam/tulkotājam ir jebkādas šaubas par savu kompetenci, viņam ir nekavējoties jāinformē puses un jāatsakās no pakalpojuma veikšanas. Tulks/tulkotājs, savlaicīgi brīdinot, var atteikties no pakalpojuma veikšanas, kuru tad veic citi, atbilstošāki tulki/tulkotāji.
11. Tulks/tulkotājs pilnveido savas prasmes un zināšanas, pastāvīgi paaugstinot profesionālo kvalifikāciju, turpinot izglītošanos, kā arī savstarpēji sadarbojoties ar kolēģiem un speciālistiem attiecīgo jomu ietvaros.

Atpakaļ uz sākumu

Kvalitatīvi tetovējumu tulkojumi!

Parunāsim nedaudz par tetovēšanas mākslas aizkulisēm. Tetovēšanas tradīcija ir radusies daudz agrāk par arhitektūru, mūziku un modi, tās pirmsākumi iestiepjas akmens laikmetā. Arheoloģiskajos pētījumos ir atrasti dažādas adatiņas un trauciņi, kas tikuši izmantoti kā pirmatnējie tetovēšanas piederumi. Salīdzinot ar mūsdienām, agrāk tetovējumos tika saskatīta daudz dziļāka nozīme, tie bija kā dzīvības un nāves simboli, zīmes, kas aizsargāja no ļaunajiem gariem, kā arī palīdzēja apliecināt īpašnieka sociālo piederību. Mūsdienās popularitāti ir iekarojuši deklarējoši uzraksti tetovējumu veidā. Tetovēti tiek, piemēram, paziņojumi saistībā ar mīlestību, draudzību, patriotismu. Ja esat izlēmuši sevi izgreznot ar ķīniešu hieroglifa tetovējumu, atcerieties, ka tiem visiem ir noteikta nozīme.  Jūs varat neticēt tetovējumu maģiskajam spēkam, bet jebkurā gadījumā tā esamība atstās iespaidu uz Jūsu dzīvi.

Tulkošanas birojs SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ piedāvā Jums iespēju uzticēt Jūsu izvēlētā ķīniešu hieroglifa nozīmi pārbaudīt tulkotājam, kuram ķīniešu ir dzimtā valoda. Papildus lieliskajām valodas zināšanām ķīniešu tulkotājam ir daudzu gadu pieredze tulkošanas nozarē, izpratne par valodas īpatnībām, vārdu dažādo nozīmi, gramatiku un pareizrakstību. Ķīniešu valodā viena hieroglifa nozīme idejiski var būt ļoti plaša, tādēļ tetovējumam estētiskāk ir izvēlēties tetovējumu, kas sastāv no viena hieroglifa. Divu simbolu tetovējumi ietver plašāku un specifiskāku domu, piemēram, nevis „mīlestība’’, bet „Es tevi mīlu’’, „Īsta mīlestība’’. Četru zīmju tetovējumi ļaus Jums izmantot plašākas ideomas un sakāmvārdus, piemēram, „Vienmēr manā sirdī’’. Ņemot vērā to, ka cilvēki, lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu un veiktu izvēli, izmanto interneta resursus, ir svarīgi atzīmēt, ka interneta meklētājos atrodamie hieroglifi var būt kļūdaini un nepilnīgi. Var gadīties, ka tie ir ievietoti spoguļskatā. Ja Jūs sev izveidosiet šādu tetovējumu, tad cilvēks, kurš saprot valodu, var izrādīties ļoti pārsteigts… Izvairieties no gramatikas kļūdām tetovējumos un Google translate izmantošanas. Tetovējumu tulkojumi pirms nozīmīgā notikuma var pasargāt Jūs no daudziem pārpratumiem un mulsuma brīžiem nākotnē.

Tetovējumu tulkojumi un atbildīga attieksme pret tetovējuma saturu. 

Jauniete, vēloties noskaidrot sava tetovējuma tulkojumu, bija ļoti pārsteigta uzzinot, ka tā nozīme nav „draudzība’’, bet gan „neizskatīga’’, „neglīta’’. Daudz sliktāk par nepareizi atspoguļotu domu ir pieļaut gramatikas kļūdas tetovējumos, kuri ir atspoguļoti tik populārā svešvalodā kā angļu valoda. Tulkotājs būs pietiekami uzticams padomdevējs, lai izskaidrotu, ka hieroglifi nav paredzēti stilizēšanai. Izvēloties neprecīzu simbola atspoguļojumu, kurā atšķiras kāda līnija vai punktiņš, Jūs varat uz mūžu tikt izrotāts ar kāda ēdiena nosaukumu no ķīniešu ēdienkartes. Uz drīzu tikšanos tulkošanas birojā SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ mājas lapā www.rigatulkojums.lv ! 
Siltu Jums vasaras sākumu, priecēsim viens otru ar spilgtu ārieni un efektīgiem tetovējumiem! Gaidīsim Jūs ciemos Brīvības 73, Rīgā. Laipnas konsultācijas par tetovējumu tulkojumiem un citu veidy tulkojumiem, kā arī tulkojumu cenas Jūs varat saņemt pa telefonu +37122030112.

Atpakaļ uz sākumu

Interesanti fakti

Pasaulē visvairāk tulkotie autori ir Agata Kristī, Žils Verns un Viljams Šekspīrs.

Ļoti lielā skaitā valodu ir tulkotas dažas neparastas grāmatas:

Bībele nemainīgi saglabā pirmo vietu visvairāk tulkoto grāmatu vidū, tā ir pieejama 2,454 dažādās valodās.

Pasaku grāmatas ‘’Pinokio’’, kuras oriģinālteksts ir itāļu valodā, tulkojums ir veikts 240 dažādās pasaules valodās.

Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas, kuras oriģinālteksts ir angļu valodā, tulkojums ir veikts 438 dažādās pasaules valodās.

Komiksu grāmatas „Asteriksa piedzīvojumi’’, kuras oriģinālteksts ir franču valodā, tulkojums ir veikts 112 pasaules valodās.

Diena, kuru atzīmē visi tulkotāji ir 30. septembris, kas pasaulē ir atzīta kā „Starptautiskā tulkotāju diena’’.

Tulkotāji strādā ļoti smagi, un to labi atspoguļo vidējais vārdu skaits, kuru iztulko viens cilvēks katru gadu, tie ir aptuveni 750,000 vārdi.

Vārds „tulkot’’ ir cēlies no latīņu valodas, kas nozīmē, pārvietot no vienas vietas uz otru.

Ļeva Tolstoja grāmatas „Karš un miers’’ oriģinālteksts krievu un franču valodā satur aptuveni 460,000 vārdus. Šī literārā darba angļu tulkojums satur aptuveni 560,000 vārdus.

Angļu, franču, vācu, krievu, itāļu valodas ir tās, no kurām visbiežāk tulko uz citām valodām.

Katras divas nedēļas kāda valoda vai dialekts mirst. 2400 no visām pasaules valodām tiek klasificētas kā izmirstošas.

Pasaules valoda ar visplašāko alfabētu ir Kambodžas valoda khmeru, tās alfabetā ir 74 zīmes. Īsākajā alfabētā ir 12 zīmes, tas ir Rotokas salas iedzīvotāju alfabēts. Valoda ar vislielāko vārdu skaitu ir angļu valoda, kurā ir 250,000 vārdi.

Amerikas Savienotajās valstīs runā vairāk kā 300 valodās. 21% no Amerikas Savienoto valstu iedzīvotājiem, kuri ir vecāki par 5 gadiem, mājās runā citā valodā. No šī 21% iedzīvotāju 62% runā spāņu valodā, no šīem spāniski runājošajiem 56% ļoti labi runā angļu valodā.

Mācoties svešvalodas cilvēks kļūst gudrāks un erudītāks, poliglotiem uzlabojas smadzeņu darbība un palēninās smadzeņu novecošanās.

Valodas ietekmē viena otru. Angļu valodā 30% vārdi ir franču izcelsmes. Kā labu piemēru var minēt leksiku, kas ir saistīta ar baleta terminoloģiju, tajā gandrīz visi vārdi ir franču izcelsmes.

Pasaulē ir aptuveni 200 valodu, kuras ir izveidotas mākslīgi literārām, televīzijas, filmu vajadzībām.