Tulku un tulkotāju profesionālās rīcības kodekss

Rīga Tulko Jums komandai ir ļoti augsti standarti klientu apkalpošanai un tulkojumu kvalitātei.Lai mūsu klienti būtu pārliecināti par to, ka mēs savus pakalpojumus nodrošinām saskaņā ar ētikas normām un izpildām pēc vislabākās sirdsapziņas

mēs nolēmām jūs iepazīstināt ar tulku un tulkotāju profesionālās rīcības kodeksu, kura ievērošanai mēs cītīgi sekojam līdzi.

1. Tulkam/tulkotājam vienmēr ir rūpīgi un objektīvi jāiztulko teksts no avota valodas mērķa valodā, neko apzināti neizlaižot, apzināti neizmainot un apzināti nepapildinot, ņemot vērā gan avota, gan mērķa valodas variācijas un īpatnības, kā arī saglabājot tulkojuma avota valodas nozīmi un stilu, specifisko terminoloģiju.
2. Tulkam/tulkotājam ir jāpārzina dažādu kultūru īpatnības un nianses, jāattiecas pret personu(-ām), kam viņš sniedz pakalpojumu, ar cieņu.
3. Tulks/tulkotājs nedrīkst izpaust nevienai trešajai personai nekādu informāciju, kuru viņš ir ieguvis iepazīstoties ar tulkojamo materiālu, papildus materiāliem, informāciju, kas ir saistīta ar konkrēto tulkojamo materiālu vai tulkojumu, jebkādu informāciju, kas viņam tapusi zināma pirms tulkojuma veikšanas, tulkošanas laikā vai pēc tulkojuma nodošanas.
4. Tulks/tulkotājs nedrīkst publiski pārrunāt ar trešajām personām, ziņot vai paust viedokli par informāciju, ar kuru viņš saskāries tulkojot, pat tādā gadījumā, ja šāda informācija nav noteikta kā konfidenciāla.
5. Tulks/tulkotājs vienmēr ir neitrāls un objektīvs. Tulks/tulkotājs rakstiski vai mutvārdos nedrīkst pieļaut diskrimināciju saistībā ar dzimumu, invaliditāti, rasi, ādas krāsu, izcelsmi, vecumu, sociāli ekonomisko vai izglītības statusu, kā arī reliģisko vai politisko pārliecību.
6.Tulks/tulkotājs precīzi un pilnībā apliecina savu kompetenci ar iegūtajiem sertifikātiem, apmācību apliecinājumiem un pieredzes apliecinājumiem.
7. Tulks/tulkotājs atklāj jebkuru īstu vai iespējamu interešu konflikta situāciju, kas varētu ietekmēt viņa objektivitāti, sniedzot pakalpojumu. Mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanas rezultātā ģimenes locekļiem vai draugiem var tikt pieļauts personas konfidencialitātes tiesību pārkāpums vai interešu konflikts.
8. Tulks/tulkotājs ir punktuāls, ar atbilstošu sagatavotību, kā arī atbilstoši ģērbts, lai apģērbs nenovērstu citu personu uzmanību konkrētā situācijā, atrodas pie skaidras apziņas, nav lietojis apreibinošas vielas.
9. Tulks/tulkotājs nesniedz konsultācijas, padomus, kā arī nepauž personīgo viedokli personām, kurām viņš sniedz mutiskās/rakstiskās tulkošanas pakalpojumus, kā arī neiesaistās citās darbībās, kas var tikt uzskatītas par cita veida pakalpojumu, izņemot mutisko/rakstisko tulkošanu.
10. Tulku/tulkotāju vienmēr izvērtē savu spēju veikt mutisko/rakstisko tulkošanu. Ja tulkam/tulkotājam ir jebkādas šaubas par savu kompetenci, viņam ir nekavējoties jāinformē puses un jāatsakās no pakalpojuma veikšanas. Tulks/tulkotājs, savlaicīgi brīdinot, var atteikties no pakalpojuma veikšanas, kuru tad veic citi, atbilstošāki tulki/tulkotāji.
11. Tulks/tulkotājs pilnveido savas prasmes un zināšanas, pastāvīgi paaugstinot profesionālo kvalifikāciju, turpinot izglītošanos, kā arī savstarpēji sadarbojoties ar kolēģiem un speciālistiem attiecīgo jomu ietvaros.

Atpakaļ uz sākumu