Sadarbības nosacījumi

SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’

reģistrācijas Nr. LV40003824737
ar juridisko adresi Stabu iela 67-1, Rīga, komercnoteikumi, izdoti saskaņā ar Civillikumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līguma priekšmets ir tādu pakalpojumu sniegšana, kas ir SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ (turpmāk- Izpildītājs) uzņēmējdarbības veidi, rakstisku un mutisku tulkojumu izpilde, maketēšanas, formatēšanas pakalpojumi, saskaņā ar Līgumu, šiem komercnoteikumiem un Pasūtījumā minētajiem nosacījumiem.

1.2. Šie komercnoteikumi ir neatņemama Pasūtītāja un Izpildītāja Līguma daļa.

1.3. Līgumiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek nodibinātas, noformējot Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, kas tiek noformēta Izpildītāja birojā vai Elektronisko pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, kas tiek noformēta e-pasta veidā, kā atbilde uz klienta tulkošanas pasūtījuma pieprasījumu (turpmāk − Pasūtījums).

1.4. Pasūtījums tiek uzskatīts par saņemtu un Izpildītājs uzsāk tā izpildi pēc tam, kad ir saņemta nepārprotama apstiprinoša rakstiska atbilde no Pasūtītāja. Par rakstisku piekrišanu tiek uzskatīta arī apstiprinoša atbilde elektroniskās sarakstes veidā, no kuras ir nepārprotami saprotams, ka klients ir piekritis Pasūtījuma veidlapā un Komercnoteikumos minētajiem nosacījumiem. Pasūtītājs apņemas segt visu tulkošanas un korekcijas pakalpojumu summu, kura ir noteikta katrā atsevišķā Pasūtījuma veidlapā minētajā gadījumā, kura būs šī līguma neatņemama sastāvdaļa, pilnā apmērā par to Pasūtījuma apjomu, kas ir ticis iztulkots līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir rakstiski atsaucis savu pasūtījumu, arī gadījumā, ja viņam zūd nepieciešamība pēc šāda tulkošanas un korekcijas pakalpojuma un, ja viņš nav par to ziņojis, 24 (divdesmit četru stundu laikā) no katras atsevišķās Pasūtījuma pieņemšanas veidlapas apstiprināšanas brīža, šādā gadījumā viņam ir jāveic rēķina apmaksa septiņu dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas brīža. Par norēķinu kavēšanu Pasūtītājam ir jāmaksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% apmērā no savlaicīgi nesamaksātajām summām par katru šo norēķinu veikšanas nokavējuma dienu.

1.5. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam izsniegt Pasūtījuma veidlapā minēto rakstisko tulkojumu fiziski Izpildītāja birojā Brīvības ielā 73, Rīgā, biroja darba laikā vai piegādājot uz Pasūtījuma veidlapā norādīto Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi. Gadījumā, ja tulkojamā materiāla informācija ir konfidenciāla, Pasūtītājs izvēlas informācijas nodošanas veidu (pa pastu, nododot fiziski, nododot izmantojot elektronisko informācijas nesēju, izmantojot attālinātu piekļuvi ievietojot ar paroli aizsargātā informācijas nesējā), ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos un veidā, bet Pasūtītājs apņemas šo Izpildītāja rīcību atzīt sev par saistošu, samaksāt par to Izpildītājam Pasūtījuma veidlapā noteikto atlīdzību.

2. PASŪTĪJUMA CENA

Tulkošanas un korekcijas pasūtījuma cena un apjoms tiks noteikta pēc Pasūtītāja iesniegtā teksta izvērtēšanas un iekļauta Pasūtījuma veidlapā, kura būs šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un kuru puses katru atsevišķu reizi savstarpēji rakstiski saskaņos. Cena un apjoms tiks iekļauts arī Izpildītāja sastādītā rēķinā, kuru pasūtītājam būs pienākums apmaksāt;

3.PASŪTĪJUMA PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

3.1. Pasūtītājs Izpildītājam tulkojamā materiāla galējo variantu nosūta pa elektronisko pastu vai pa pastu, nododot fiziski, nododot izmantojot elektronisko informācijas nesēju, izmantojot attālinātu piekļuvi, ievietojot ar paroli aizsargātā informācijas nesējā, norādot tulkojuma mērķa valodu (-as), tulkošanas projekta gala izpildes termiņu, noteikti norādot precīzu elektroniskā pasta adresi tulkojuma saņemšanai, datumu, laiku (stundās) vai nodod citā, iepriekš atrunātā saņemšanas veidā. Ja Pasūtījumu nav iespējams nodot Pasūtītājam iepriekš noteiktā veidā, Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, izvēlas citu pasūtījuma nodošanas veidu, kura izdevumus sedz Pasūtītājs.

3.2. Pasūtītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pienākums ir pa tālruni, rakstiski vai ar elektroniskā pasta starpniecību, apstiprināt Pasūtījuma pieņemšanu, norādot, ka tas ir pieņemts laikā. Ja pasūtītājs neizpilda šo pienākumu un 24 (divdesmit četru stundu) laikā pēc Pasūtījuma nodošanas termiņa pa tālruni vai rakstiski (tai skaitā pa e-pastu) neatgādina par pasūtījumu, Izpildītājs var uzskatīt, ka Pasūtītājs ir pasūtījumu saņēmis laikā un viņam nav radušies nekādi iebildumi par tā izpildes termiņu un kārtību.

3.3. Pasūtījuma izpildes termiņš nav nokavēts, ja izpildītājs atkārtoti – pēc pasūtītāja atgādinājuma, tam nosūta Pasūtījumu un pierāda, ka to jau ir nosūtījis Pasūtījumā noteiktajā laikā un veidā.

3.4. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neiesniedz pretenziju un nemin pamatotu iemeslu, bet atsakās saņemt pienācīgi izpildītu Pasūtījumu, tad Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt.

4. PASŪTĪJUMA TERMIŅŠ

4.1. Tulkošanas un korekcijas, maketēšanas pasūtījuma termiņi tiks noteikti atkarībā no teksta apjoma un sarežģītības pakāpes katrā atsevišķā gadījumā, saskaņā ar Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, kura ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

4.2. Termiņš ir spēkā, ja uz tulkošanas uzsākšanas brīdi Izpildītāja rīcībā ir galējais tulkojamā materiāla variants, kurā nav paredzams veikt izmaiņas, papildinājumus un/vai labojumus. Ja pēc tam, kad Izpildītājs ir uzsācis tulkošanas pakalpojuma realizēšanu, Pasūtītājs veic jebkādas izmaiņas tulkojamo materiālu saturā un/vai apjomā vēlāk kā 24 (divdesmit četras stundas) pēc šī Līguma parakstīšanas, puses vienojas, ka pasūtījuma izpildes termiņš tiek pagarināts atkarībā no izmaiņu veida un apjoma, par to atsevišķi rakstiski vienojoties.

4.3. Tulkošanas un korekcijas pasūtījuma izpildes ātrums, ņemot vērā tulkojamā materiāla sarežģītības pakāpi, ir līdz 7 (septiņām) standarta lapaspusēm (1800 rakstu zīmes ar atstarpēm) dienā. Pasūtītājs piekrīt, ka tulkojamā materiāla tulkošanai tiks piesaistīts katrā valodu kombinācijā Pasūtītāja apstiprināts tulkotāju un korektoru skaits.

4.4. Šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir katram pasūtījumam atsevišķi noformēta Pasūtījuma pieņemšanas veidlapa, kura tiek fiziski parakstīta vai rakstiski apstiprināta elektroniskā pasta sarakstē pirms Pasūtījuma izpildes uzsākšanas, kā arī rēķins.

5.IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS UN TIESĪBAS

Izpildītājs apņemas:

5.1. nodrošināt rakstiskās tulkošanas un korekcijas pakalpojumu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem valodu kombinācijās saskaņā ar Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, kura ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, kvalitatīvi un termiņos, kurus nosaka Līguma puses, bet jebkurā gadījumā ar noteikumu, ka Pasūtītājs ir ievērojis visus termiņus un izpildījis savas saistības, kuras tam noteiktas ar Līgumu;

5.2. nodrošināt ar rakstisko tulkošanas un korekcijas pakalpojumu izpildi saistīto darbu veikšanu saskaņā ar prasībām, ko izvirza Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti;

5.3. ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar Pasūtītāja komerciālo vai citu darbību, kā arī konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas iegūta nodrošinot rakstiskās tulkošanas un korekcijas pakalpojumu sniegšanu, gan šī Līguma darbības laikā, gan arī pēc šī Līguma darbības laika beigām, ja Pasūtītājs ir paziņojis par konfidenciālas informācijas esamību, izņemot gadījumus, ja šāda informācija jāsniedz valsts, pašvaldības iestādēm vai tiesībsargājošām iestādēm, normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, pieprasītā apjomā un likumā noteiktā kārtībā, kā arī gadījumos, kad Izpildītājam ir jāiesniedz atskaites Valsts finanšu institūcijās, kur atskaitēs var tikt norādīts Pasūtītājs un izpildīto darbu apjoms;

5.4. saskaņā ar Līgumu veikt visus iespējamos pasākumus šādas informācijas neizpaušanai trešajām personām, izņemot tulkotāju un korektoru, kuri veic tulkojumu un korekciju Izpildītāja uzdevumā, pamatojoties uz Sadarbības un konfidencialitātes līgumu, kurā ir ietverta atruna par konfidencialitāti un informācijas neizpaušanu;

5.5. nodrošināt „saprātīgus slepenības uzturēšanas pasākumus”, t.i., nodrošināt ar signalizāciju aprīkotas telpas Pasūtījuma pieņemšanas vietā, piekļuves paroles pasūtītajiem dokumentiem un dokumentu tulkojumiem rakstiskās tulkošanas  un korekcijas pakalpojuma nodrošināšanas gaitā, datorsistēmas drošību pret datorvīrusiem, slēgtu telpu nodrošināšanu, piekļuves nodrošināšanu tikai tiem darbiniekiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu pasūtījuma pienācīgu izpildi. Izpildītājs nodrošina fiziskās personas datu apstrādi un uzglabāšanu, saskaņā ar 2001. gada 30. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 ‘’Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības’’ un likumu ‘’Fiziskās personas datu aizsardzība’’, pamatojoties uz Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijas izdotu Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecību Nr. 003524, no 2015. gada 15. oktobra. Izpildītājs ievēro vienlīdzīgu konfidencialitātes politiku gan sadarbojoties ar fiziskajām personām, gan sadarbojoties ar juridiskajām personām;

5.6. pārtraukt rakstiskās tulkošanas un korekcijas pakalpojuma sniegšanu, ja Pasūtītājs nav sniedzis visu nepieciešamo informāciju Izpildītājam, lai kvalitatīvi uzsāktu Tulkošanas un korekcijas projekta izpildi, 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Izpildītāja pieprasījuma, par apstākļiem, kuri liedz vai traucē Izpildītājam izpildīt pasūtījumu kvalitatīvi un termiņos, kā rezultātā tiek veiktas nepieciešamās papildus darbības, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi (piemēram, pusēm abpusēji papildus rakstiski vienojoties tiek pagarināts izpildes termiņš, izmainīts apmaksas apmērs u.c.). Tulkošanas un korekcijas pakalpojuma sniegšana tiek atsākta pēc pilnīgas nepieciešamās informācijas saņemšanas un Tulkošanas, un korekcijas projekta nodošanas termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik dienām ir notikusi aizkavēšanās, pusēm par to rakstiski vienojoties.

5.7. Izpildītājs nav atbildīgs par iespējamām sekām, kas saistītas ar Pasūtītāja autortiesību pārkāpumiem.

5.8. Izpildītājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās Pasūtītāja nepilnīgas un/vai nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.

6.PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS UN TIESĪBAS

Pasūtītājs apņemas:

6.1. savlaicīgi, t.i., 24 stundu laikā no Izpildītāja pieprasījuma brīža, sniegt Izpildītājam informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama rakstiskās tulkošanas un korekcijas pakalpojuma kvalitatīvai izpildei.

6.2. līgumā noteikto Izpildītāja pakalpojuma sniegšanu atzīt sev par saistošu;

6.3. savlaicīgi samaksāt Izpildītājam noteikto atlīdzību saskaņā ar Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu un Izpildītāja sastādīto rēķinu;

6.4. noteikt konfidenciālās informācijas saturu, par to informējot Izpildītāju, un Pasūtītājam ir jāveic saprātīgi pasākumi, lai aizsargātu savu konfidenciālo informāciju, līdz brīdim, kad tā ir nodota Izpildītāja rīcībā;

6.5. rakstiski, apstiprināt pasūtījuma pieņemšanu, norādot, ka tas pieņemts noteiktajā termiņā, ar to apstiprinot, ka pasūtījums ir saņemts laikā un Pasūtītājam nav radušies nekādi iebildumi pret darba Izpildes termiņu un kārtību;

6.6. atklāt Izpildītājam mērķus (iespiešana, izdrukāšana, publicēšana mājaslapā u.tml.), kuriem tiks izmantots pasūtījums. Ja izpildītājam netiek atklāts pasūtījuma izmantošanas mērķis, tad Izpildītājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar šīs informācijas nenorādīšanu.

6.7. ja tekstā, kas ir pasūtījuma priekšmets, ir nozares specifiskā terminoloģija, saīsinājumi, u.tml. un, ja Pasūtītājam ir pieejams terminoloģijas saraksts (glossārijs) attiecīgajā valodā vai citi palīgmateriāli, tad viņš to nodod Izpildītāja rīcībā. Pasūtītājs var deleģēt atbildīgajai personai sniegt Izpildītājam nepieciešamās ziņas, kas saistītas ar terminoloģiju, saīsinājumiem u.tml. Ja Pasūtītājs nav veicis iepriekšminētās darbības, tad netiks ņemtas vērā iespējamās pretenzijas par terminoloģiju;

6.8. bez Izpildītāja piekrišanas nesazināties ar tulkotāju. Ja Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs sazinās ar tulkotāju, Pasūtītājs apņemas neizpaust tulkotājam informāciju, kas attiecas uz konkrēto Pasūtītāja un Izpildītāja darījumu un līguma saturu. Ja Pasūtītājs nav ievērojis šo Līguma punktu, viņam ir jāmaksā Izpildītājam līgumsods 60% apmērā no kopējās Pasūtījuma cenas.

6.9. pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par jebkādām izmaiņām, labojumiem, papildinājumiem, avota teksta apjoma pieaugumu vai samazinājumu, avota tekstā vai grafiskajos materiālos ne vēlāk kā 5 dienas līdz Tulkošanas un korekcijas projekta nodošanas dienai, šādā gadījumā puses vienojas par jaunu Tulkošanas un korekcijas pasūtījuma nodošanas termiņu un papildus izmaksu segšanu, kas ir saistītas ar šīm izmaiņām, kuras tiek aprēķinātas atkarībā no izmaiņu apjoma un sarežģītības pakāpes;

7.NORĒĶINU KĀRTĪBA

7.1. Tulkošanas un korekcijas pasūtījuma cena un apjoms tiks noteikts saskaņā ar Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, kura būs šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un kuru puses katru atsevišķu reizi savstarpēji rakstiski saskaņos (tai skaitā ar elektroniskā pasta starpniecību) vai parakstīs. Cena un apjoms tiks iekļauts arī Izpildītāja sastādītā rēķinā, kuru Pasūtītājam būs pienākums apmaksāt;

7.2. Ja palielinās tulkošanas un korekcijas pakalpojumu apjoms, Līguma puses rakstiski vienojoties, nosaka šim palielinātajam tulkošanas un korekcijas pakalpojuma apmēram atbilstošu atlīdzības apmēru, kurš tiek saskaņots tulkošanas un korekcijas pakalpojumu nodrošināšanas gaitā, kā arī rakstiski vienojas par Tulkošanas un korekcijas projekta izpildes termiņa pagarinājumu.

7.3. Ja Pasūtītājs vēlas mainīt izpildītā pasūtījuma saņemšanas kārtību (saņemt pa pastu, saņemt ar apdrošinātu sūtījumu) vai objektīvu apstākļu dēļ, Pasūtītājam nav iespējams nodot izpildīto pasūtījumu iepriekš noteiktajā veidā, Pasūtītājam iepriekš vienojoties ar Izpildītāju, ir pienākums apmaksāt visus ar šo papildus pakalpojumiem saistītos izdevumus, par ko Izpildītājs izraksta papildus rēķinu.

7.4. Izpildītājs ar Pasūtītāju var vienoties Pasūtījuma pieņemšanas veidlapā par norēķinu kārtību, Pasūtītājs var norēķināties skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, kā arī katrā gadījumā puses vienojas par priekšapmaksu vai pēcapmaksu, atkarībā no Pasūtījuma īpašajām prasībām.

7.5. Pasūtījuma cenas aprēķina pamatā ir spēkā esošs Izpildītāja cenrādis un tajā norādītais cenas aprēķina veids.

7.6. Ja aptuvenā Pasūtījuma cena izriet no aptuvenā vienību skaita, cenu aprēķins tiek veikts, saskaitot reālās vienības (valodā, uz kuru veikts tulkojums) pēc tulkojuma izpildes.

7.7. Visas Izpildītāja cenrādī norādītās cenas ir norādītas EUR (eiro) valūtā, ar un bez pievienotās vērtības nodokļa. gadījumā, ja Pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojumu cenas, Izpildītāja pienākums ir informēt par to Pasūtītāju vismaz vienu kalendāro mēnesi iepriekš.

8. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Puses risina strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu, un/vai ar tā noteikumu izpildi savstarpējo sarunu ceļā, bet, ja strīdus nevar atrisināt Pusēm savstarpēji vienojoties 60 (sešdesmit) dienu laikā, tās tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā, Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

8.2. Puses atbild par savu Līgumā noteikto saistību izpildi, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā.

8.3. Pasūtītājs apņemas segt visu tulkošanas un korekcijas pakalpojumu summu, kura ir noteikta katrā Pasūtījuma pieņemšanas veidlapā, kura būs šī līguma neatņemama sastāvdaļa, pilnā apmērā arī gadījumā, ja viņam zūd nepieciešamība pēc šāda tulkošanas un korekcijas pakalpojuma un, ja viņš nav par to ziņojis, 24 (divdesmit četru stundu laikā) no katras atsevišķās Vienošanās parakstīšanas brīža, šādā gadījumā viņam ir jāveic rēķina apmaksa trīs dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas brīža. Par norēķinu kavēšanu Pasūtītājam ir jāmaksā Izpildītājam nokavējuma procenti 0,05% apmērā no savlaicīgi nesamaksātajām summām par katru šo norēķinu veikšanas nokavējuma dienu, šādā gadījumā Pasūtītāja iemaksātā nauda vispirms tiek ieskaitīta kā nokavējuma procenti, bet atlikusī summa tiek ieskaitīta attiecīgā parāda summas dzēšanai.

8.4. Izpildītājs nav atbildīgs par neizpildītu, kā arī termiņā neizpildītu vai nekvalitatīvi izpildītu Tulkošanas un korekcijas pakalpojumu, ja Pasūtītājs ar savu darbību vai bezdarbību ir radījis šķēršļus Izpildītājam pildīt šos tulkošanas un korekcijas pakalpojumus.

8.5. Izpildītājs garantē savlaicīgu tulkošanas un korekcijas pakalpojuma nodrošināšanu un tā kvalitāti tikai gadījumā, ja Pasūtītājs pienācīgi izpilda visas savas Līgumā noteiktās saistības. Ja Pasūtītājs ir pilnībā ievērojis šī Līguma nosacījumus un Izpildītāja kavēšanās dēļ tiek kavēts tulkošanas un korekcijas projekta nodošanas termiņš, tad Pasūtītāja apmaksājamais rēķins samazinās par 0,05% dienā, bet ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās pasūtījuma cenas, kas uzskatāms par Izpildītāja līgumsodu. Par kavēšanu netiek uzskatīts gadījums, ja puses ir vienojušās par Pasūtījuma nodošanas termiņa pagarinājumu.

8.6. Izpildītāja tulkošanas un korekcijas pasūtījuma defektu gadījumā, Pasūtītājam ir jāiesniedz pamatota rakstiska pretenzija, kurā tiek norādīts pasūtījuma defekta veids un, ja iespējams, arī kļūdu skaits. Pēc pasūtītāja pretenzijas saņemšanas Izpildītājs veic nepieciešamo veiktā pasūtījuma korektūru. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uz cenas atlaidi pasūtījumam līdz 10% (desmit procentiem). Precīzs atlaides apjoms tiek noteikts pusēm savstarpēji vienojoties, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgu speciālistu, kurš tiek iecelts, pusēm savstarpēji vienojoties.

8.7. Zaudējumus, kas saistīti ar izpildītā pasūtījumā pieļautiem defektiem, kas konstatēti pamatojoties uz speciālista atzinumu, Izpildītājs atlīdzina kļūdainās pasūtījuma daļas cenas apmērā.

8.8. Izpildītāja veiktā tulkojuma kvalitāte ir atkarīga no Pasūtītāja iesniegtā teksta kvalitātes. Ja Pasūtītāja iesniegtais teksts ir nesaprotams, stilistiski neprecīzs, tajā ir izmantoti novecojuši un/vai nederīgi termini, jēdzieni, aprēķini, mērvienības, gramatiski nepareizas teikumu konstrukcijas, nesaprotams teksts un/vai teksta daļas, u.c., tad Izpildītājs nepieņem pretenzijas par Pasūtījumā pieļautajiem defektiem, kuri izriet no nekvalitatīvi sastādīta Pasūtītāja iesniegtā teksta.

8.9. Pasūtītājam kā juridiskajai personai ir tiesības pieteikt pretenzijas par defektiem bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc veiktā pasūtījuma saņemšanas. Pretenzijas, kas pieteiktas pēc minētā termiņa, netiek pieņemtas izskatīšanai.

9.NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

Puses nav atbildīgas, ja iestājas nepārvaramas vara apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, valsts iestāžu aizliedzoši akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem, ar noteikumu, ka šādā gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šīs nepārvaramās varas apstākļi. Pusēm ir jāpaziņo par nepārvaramas varas apstākļiem divu dienu laikā no to iestāšanās brīža.

10.LĪGUMA PAPILDUS NOTEIKUMI

Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt zaudējumus otras Puses prestižam un/vai interesēm.

11.LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, vai Pasūtītājam sniedzot apstiprinošu rakstisku atbildi elektroniskā pasta sarakstē, kā atbildi uz Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu, vai parakstot Pasūtījuma pieņemšanas veidlapu birojā, un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei pilnā apjomā.

11.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai pārtraukt pēc Pušu savstarpējās vienošanās rakstiski, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.3. Katra no Pusēm jebkurā laikā var vienpusēji pārtraukt Līgumu, iepriekš brīdinot par to otru Pusi rakstiski, bet jebkurā gadījumā Līgums ir uzskatāms par pārtrauktu tikai ar brīdi, kad Līgumā noteiktie norēķini ir veikti pilnā apjomā un apmērā.

11.4. Puses apņemas atzīt sev par saistošu visu informāciju, kas tiek nosūtīta pa elektronisko pastu tulkošanas un korekcijas projektu izpildes laikā, kā arī piekrīt, ka šī informācija var tikt izmantota strīdu risināšanas procesā gan savstarpējo pārrunu ceļā, gan arī Latvijas Republikas tiesā.

12. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

12.1. Katras izmaiņas katrā atsevišķā Tulkošanas un korekcijas projektā, par kuru ir parakstīta Pasūtījuma pieņemšanas veidlapa, kura ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, Pasūtītājs apņemas apstiprināt elektroniski, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pastu info@rigatulkojums.lv vai ierodoties fiziski tulkošanas birojā Brīvības 73, 2. stāvs, Rīgā.

12.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

12.3. Puses piekrīt visiem Līguma noteikumiem un apstiprina to ar saviem parakstiem Pasūtījuma pieņemšanas veidlapā un/vai savstarpēji sazinoties ar elektroniskā pasta starpniecību, Puses atzīst sev par saistošu visu informāciju, kura ir nodota un saņemta ar elektroniskā pasta starpniecību.

Atpakaļ uz sākumu