Tekstu tulkošana, nepieciešamību pēc kuras diktē: lētas aviobiļetes, pēdējā brīža piedāvājums, laulības, eksports un ražošana.

Rakstiskie tulkojumi, mutiskie tulkojumi, tulkojumi ar zvērināta notāra apliecinājumu, teksta tulkošana un rediģēšana, dokumentu legalizācija (apostille), transkripcija, formatēšana, maketēšana, lokalizēšana, audio/video failu tulkošana, foto pakalpojumi korporatīvajām vajadzībām, fotogrāfiju pēcapstrāde.

JŪSU BIZNESA ATTĪSTĪBAI – PALIELINIET SAVA UZŅĒMUMA PRODUKTU EKSPORTU AR KVALITATĪVIEM TULKOJUMIEM.

Attīstot starptautisku biznesu tulkojumi ir nepieciešami uzņēmumu vadītājiem, mārketinga speciālistiem, grāmatvežiem, juristiem, reklāmas tekstu sastādītājiem, augstskolu pārstāvjiem, studentiem, pasniedzējiem, ražošanas daļas vadītājiem, personāla atlases speciālistiem, jaunu produktu izstrādātājiem. Biznesa tulkojumu piedāvājumā, piemēram:

Instrukciju tulkošana
Produktu aprakstu tulkošana
Juridisko līgumu tulkošana
Tirgus izpētes tulkošana
Power Point prezentāciju tulkošana
Finanšu pārskatu tulkošana
Elektroniskās komunikācijas tulkošana
Ierakstu tulkošana sociālajos mēdijos

IZMANTOJIET IESPĒJU BRĪVI CEĻOT UN MAINĪT DZĪVES VIETU- NODERĒS, DZIMŠANAS APLIECĪBAS, LAULĪBAS APLIECĪBAS, SERTIFIKĀTA TULKOJUMS

Jebkurai fiziskai personai savas dzīves laikā var parādīties nepieciešamība meklēt savu tulkošanas pakalpojumu sniedzēju, kurš būtu spējīgs iztulkot un noformēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām fiziskai personai nepieciešamos dokumentus. Šādu dokumentu tulkojumu izmantošanai var būt dažādas juridiskas sekas, līdz ar to tulkojumiem ir jābūt atbilstoši noformētiem un klientam, pirms izlemt, kādā veidā noformēt dokumentus, ir jāsaņem kvalitatīva konsultācija. Tulkošanas biroja SIA „RĪGA TULKO JUMS’’ ikdienas darba kārtībā ir:

Privātpersonu dokumentu tulkošana
Uzņēmumu korporatīvo dokumentu tulkošana
Konkursu priekšlikumu un pieteikumu tulkošana
Sertifikātu tulkošana
Izmēģinājuma protokolu tulkošana
Izziņu tulkošana
Apliecību tulkošana
Finansu dokumentācijas tulkošana
Līgumu tulkošana
Pensijas apliecības tulkošana
Pases tulkošana
Darba grāmatiņas tulkošana

TULKOJUMI- DROŠI KĀ BANKĀ

Finansu nozares speciālisti augstu novērtē tulkojumu precizitāti un atbilstību viņu iesniegtajam oriģinālam. Tulkošanas biroja SIA „RĪGA TULKO JUMS’’ tulkotāji veic precīzu darbu ar avota valodas terminoloģiju un tulkojuma grafisko noformējumu. Biežāk pieprasīta šajā nozarē ir:

Nolīgumu tulkošana
Vienošanos tulkošana
Mārketinga pētījumu tulkošana
Prezentāciju tulkošana
Finansu aprēķinu tulkošana
Biznesa plānu tulkošana
Apdrošināšanas dokumentu tulkošana
Projektu finansējuma nolīgumu tulkošana
Revidentu pārskatu tulkošana
Ziņojumu tulkošana
Finansu pārskatu tulkošana
Grāmatvedības bilanču tulkošana
Peļņas un zaudējuma aprēķinu tulkošana

INOVĀCIJAS IT NOZARĒ RADA NEPIECIEŠAMĪBU PĒC IT TEKSTU TULKOŠANAS

Tulkošanas biroja SIA „RĪGA TULKO JUMS’’ projektu vadītāji nodrošina klienta vajadzībām un teksta specifikai piemērotu tulkotāju iesaistīšanu. IT nozarē svarīga ir terminoloģijas atlasīšana un piemērošana atbilstoši nozares specifikai. Jūsu datorspeciālists novērtēs, ja tiks veikta:

Ekspluatācijas rokasgrāmatu tulkošana
Rakstu par informācijas tehnoloģijām tulkošana
Salīdzinošo apskatu tulkošana
Preses relīžu tulkošana
Programmu lokalizācija
Datorspēļu tulkošana

ESI LIELISKS JURISTS UN NODOD JURIDISKO TEKSTU TULKOŠANU TULKOŠANAS NOZARES PROFESIONĀĻIEM

Juristi visaugstāk novērtē precizitāti, terminoloģijas atbilstošu lietošanu tiesību nozares specifiskajām prasībām. Tulkošanai ir daudzi priekšnoteikumi, kurus SIA „RĪGA TULKO JUMS’’ komanda ņem vērā izpildot tulkošanas projektu. Piemēram, tās valsts tiesību sistēmas īpatnību saskaņošanu ar mērķa valodas tiesību sistēmas īpatnībām. Jūsu jurists būs Jums pateicīgs, ja tiks realizēta:

Līgumu tulkošana
Nolīgumu tulkošana
Vienošanos tulkošana
Uzņēmumu dibināšanas dokumentu tulkošana
Normatīvo aktu un to daļu tulkošana
Normatīvo aktu tulkošana
Tiesas dokumentu tulkošana
Spriedumu tulkošana
Lēmumu tulkošana
Pavaddokumentu tulkošana
Pilnvaru tulkošana

AIZTAUPIET SEV VILŠANOS, LASIET PASAULES LĪMEŅA LITERĀRA DARBA VISLABĀKO TULKOJUMU

Literāru tekstu tulkošana ir pielīdzināma mākslai, kuras rezultātā rodas jauns literārs darbs. SIA „RĪGA TULKO JUMS’’ komandas mērķis ir panākt, lai tulkojums nezaudētu tā māksliniecisko nokrāsu un būtu tik pat aizraujošs mērķa valodā kā tā autora radītais mākslas darbs. Grāmatnīcu piedāvājums apliecina, ka regulāri tiek veikta:

Literāru grāmatu tulkošana
Literāru rakstu tulkošana
Stāstu tulkošana
Prozas darbu tulkošana
Literāru dzejas darbu tulkošana
Reklāmas materiālu tulkošana
Tekstu tulkošana, kuros ir nepieciešama radoša pieeja

DARBS ĀRZEMĒS IET KOPSOLĪ AR MEDICĪNISKO TEKSTU TULKOŠANU

Medicīnas tekstu tulkošanas rezultātā rodas sekas, kuras pozitīvi vai negatīvi var ietekmēt cilvēka dzīvi, dzīvību vai veselību. SIA „RĪGA TULKO JUMS’’ komanda novēl Jums ‘’Labu veselību’’! Kā saka informēts cilvēks ir pasargāts cilvēks! Medicīniskā teksta tulkojums bieži vien ir kā slimnieka atveseļošanās panākumu atslēga. Ārsts Jūs var informēt par to, ka ir nepieciešama:

Medicīnisko izziņu tulkošana
Epikrīžu tulkošana
Izrakstu no slimības vēstures tulkošana
Operāciju protokolu tulkošana
Speciālistu slēdzienu tulkošana
Analīžu rezultātu tulkošana
Dokumentu par klīnisko ārstniecības līdzekļu pētījumiem
Farmācijas nozares dokumentu tulkošana
Farmācijas preču sertifikātu tulkošana
Informācijas ārstiem un pacientiem tulkošana
Zāļu lietošanas instrukciju tulkošana
Iekārtu un instrumentu lietošanas instrukciju tulkošana
Ekspluatācijas instrukciju tulkošana
Aprakstu tulkošana
Reklāmas materiālu tulkošana
Katalogu tulkošana
Prezentāciju tulkošana
Zinātnisko rakstu tulkošana
Konferenču materiālu tulkošana
Apskatu tulkošana
Disertāciju tulkošana
Diplomdarbu tulkošana
Mācību līdzekļu ārstiem un medicīnas augstskolu studentiem tulkošana
Referātu un prezentāciju tulkošana
Zinātniski populārās literatūras tulkošana medicīnas jomā
Klīnisko eksperimentu tulkošana
Mājas lapas satura tulkošana
Rokasgrāmatu tulkošana
Katalogu tulkošana
Zinātnisko tekstu tulkošana
Zinātnisko rakstu un aprakstu tulkošana
Kvalifikācijas darbu tulkošana
Referātu tulkošana
Zinātniski pētniecisko darbu tulkošana
Zinātnisko darbu recenziju tulkošana

EKSPORTA PIEAUGUMS RADA NEPIECIEŠAMĪBU PĒC TEHNISKO TEKSTU TULKOŠANAS

Tulkojot tehniskos tekstus SIA „RĪGA TULKO JUMS’’ piesaista atbilstošās nozares profesionāļus, kuriem mērķa valoda ir dzimtā, līdz ar to samazinās pārpratumu un kļūdu iespējamība, kura varētu rasties, nepareizas, neprecīzas vai neatbilstošas terminoloģijas lietošanas rezultātā. Arhitekti, ražotāji un zinātnieki apliecinās, ka reizumis ir vajadzīga:

Tehniskās dokumentācijas tulkošana
Iekārtu pasu tulkošana
Zinātniski tehniskās literatūras tulkošana
Programmatūru lokalizācija un saskarņu tulkošana
Ierīču un iekārtu pievienoto instrukciju tulkošana

PĒDĒJĀ BRĪŽA PIEDĀVĀJUMS UN LĒTĀS AVIOBIĻETES NEVAR PASTĀVĒT BEZ KVALITATĪVIEM TULKOJUMIEM TŪRISMA NOZARĒ

Tūrisma nozares neatņemama sastāvdaļa ir kvalitatīvu un efektīvu mārketinga aktivitāšu pielietošanai. Tūrisma pakalpojums ir viens no starptautiski biežāk izmantotajiem, līdz ar to kvalitatīva tūrisma reklāmas tekstu tulkošana garantē pakalpojuma popularitātes celšanu un straujāku nozares attīstību. Lai pēdējā brīža piedāvājums Jūs sasniegtu laikā, ir nepieciešama:

Lidsabiedrību dokumentācijas tulkošana
Viesnīcu dokumentācijas tulkošana
Kopmītņu dokumentācijas tulkošana
Ceļojuma rezervāciju WEB lapu tulkošana
Automašīnu nomas dokumentācijas tulkošana

Atpakaļ uz sākumu