Noteikumi par fiziskās personas datu aizsardzības obligātajām prasībām

SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ noteikumi par fiziskās personas datu aizsardzības obligātajām prasībām, saskaņā ar 2001. gada 30.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 ‘’Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības’’ un saskaņā ar likumu par ‘’Fizisko personu datu aizsardzību.’’, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Rīgā                                                                                                        

2018. gada 21. jūnijā, Nr. 01062018

 

 1. Juridiskā persona, kura ir savākto un apstrādāto fizisko personas datu pārzinis SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’ (vienotais reģistrācijas Nr. 40003824737), turpmāk tekstā RTJ.
 2. Šie noteikumi nosaka personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības, kas RTJ jāievēro savācot un apstrādājot personas datus.
 3. Klienta personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu klientam kvalitatīvu tulkošanas pakalpojumu un efektīvu klientu apkalpošanu.
 4. Klients šo noteikumu izpratnē ir fiziska persona, kuras dati, pieņemot pasūtījumu tiek ievākti, apstrādāti un uzglabāti, tulkošanas pakalpojuma kvalitatīvai izpildei.
 5. Klients skaidri un nepārprotami piekrīt savu datu nodošanai, apstrādei un uzglabāšanai, ko realizē RTJ saskaņā ar šiem noteikumiem, parakstoties uz Pasūtījumu pieņemšanas veidlapas (ierodoties fiziski RTJ birojā, Brīvības ielā 73, Rīgā), vai ievadot savus datus Elektroniskajā pasūtījuma pieņemšanas veidlapā internetā, kas atrodas mājas lapā www.rigatulkojums.lv, kā arī gadījumā, ja klients izvēlas noslēgt Sadarbības un konfidencialitātes līgumu ar RTJ. Ja klients pasūtījumu veic ar elektroniskā pasta starpniecību, tad piekrītot tulkojuma veikšanai un nosūtot savus dokumentus pa elektronisko pastu, viņš ir piekritis fizisko personu datu apstrādei, kurus satur iesniegtie dokumenti.
 6. Klientam jebkurā laikā ir iespēja atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei un uzglabāšanai, par to rakstiski informējot RTJ, nosūtot iesniegumu pa pastu, SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’, Brīvības iela 73, Rīga, LV-1010, vai nosūtot iesniegumu pa e-pastu: info@rigatulkojums.lv.
 7. Šie noteikumi attiecas uz personas datiem, kurus klients ir nodevis RTJ rīcībā, veicot pasūtījumu un iesniedzot dokumentus, uz datiem, kurus satur tulkošanai nodotie klienta dokumenti, kurus satur klienta bankas rekvizīti.
 8. RTJ patur tiesības klienta datus glabāt tulkošanas pakalpojuma nodrošināšanai, klienta kvalitatīvas apkalpošanas nodrošināšanai, rēķinu izrakstīšanai un pilnvērtīgai grāmatvedības nodrošināšanai.
 9. Ja klients ir piekritis Pasūtījuma pieņemšanas veidlapā saņemt no RTJ informatīvus materiālus par RTJ jaunumiem un akcijām, viņam, saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma ir tiesības atteikties no šiem materiāliem, nosūtot atteikumu uz e-pastu: info@rigatulkojums.lv vai sms veidā uz tālruni 22030112.
 10. Lai sazinātos ar klientiem RTJ izmanto e-pastu, sms un mobilo tālruni vai pasta pakalpojumus. E-pasta nosūtītājs no RTJ  rtj@inbox.lv vai info@rigatulkojums.lv vai rigatulkojums@gmail.com, SMS nosūtītājs no RTJ būs +37122030112. Periodiski RTJ savās mārketinga aktivitātēs izmanto sociālos medijus.
 11. Pieņemot pasūtījumu RTJ reģistrē šādus datus:
  1. klienta vārds;
  2. klienta uzvārds;
  3. mobilā tālruņa numurs;
  4. e-pasta adrese,
  5. izvēle, vai klients vēlas saņemt RTJ komunikācijas materiālus (komerciālos piedāvājumus),
  6. bankas rekvizīti (ja klients maksā ar bankas pārskaitījumu),
  7. tulkojamie dokumenti var saturēt klienta personīgos, sensitīvos datus (piem. personas kodu, tautību, reliģisko piederību, ģimenes stāvoklis utt.).
  8. atsevišķos gadījumos no klienta var tikt ievākta cita personas datus saturoša informācija, kura ir nepieciešama RTJ, lai nodrošinātu kvalitatīvu un laicīgu tulkošanas un/vai cita pakalpojuma izpildi.
 12. RTJ klientu dokumentiem nodrošina fizisko aizsardzību, glabājot tos seifā, ar signalizāciju aprīkotās telpās, kā arī elektronisko aizsardzību, aprīkojot datorus un datu glabātuves ar antivīrusa programmām, parolēm (kuras ir pieejamas tikai RTJ darbiniekiem), kā arī nodrošinot to, ka personas datu ievākšanai un apstrādei pilnvarotā persona, kā arī tulks vai tulkotājs, ar kuru RTJ ir sadarbības līgums, nodrošina vismaz tādus pašus personas datu aizsardzības pasākumus, kādus ar šiem noteikumiem ir apņēmies nodrošināt RTJ. Lai aizsargātu datus, kamēr tos apstrādā RTJ partneri vai sadarbības partneri, RTJ izmanto gan rakstveida līgumus, gan citus līdzekļus.
 13. RTJ apņemas neiegūt un neapstrādāt tādus datus un informāciju, kas nav nepieciešama tulkošanas vai cita RTJ piedāvātā pakalpojuma nodrošināšanai.
 14. RTJ apņemas ievērot reģistrēto klientu sniegtās informācijas drošību un konfidencialitāti saskaņā ar atbilstošajiem normatīvajiem aktiem, RTJ pārbauda atbilstību šiem aktiem.
 15. RTJ ļoti nopietni uztver tiesības uz privātumu un apņemas saglabāt un neizpaust jūsu personas informāciju un ievērot Latvijas Republikas un ES likumdošanu. Jūsu personas dati nekad netiks pārdoti vai izmantoti negodprātīgiem mērķiem.
 16. RTJ apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar Pasūtītāja komerciālo vai citu darbību, kā arī konfidencialitāti attiecībā uz personas datu informāciju, kas iegūta nodrošinot rakstiskās tulkošanas un korekcijas pakalpojumu sniegšanu, izņemot gadījumus, ja šāda informācija jāsniedz valsts, pašvaldības iestādēm vai tiesību sargājošām iestādēm normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, pieprasītā apjomā un likumā noteiktā kārtībā.
 17. Personas dati tiek glabāti 24 mēnešus, pēc šī termiņa beigām personas dati tiek dzēsti no RTJ informācijas nesējiem un e-pastiem.
 18. Mainoties RTJ pilnvarotajai personai, kura apstrādā personas datus, tiek mainītas visas datu nesēju, signalizācijas, seifu un e-pastu pieejas paroles.
 19. Iespējamos strīdus, kas varētu būt saistīt ar šiem noteikumiem, klients un RTJ risina savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

 

*Nosūtot RĪGA TULKO JUMS kontaktinformāciju, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē atrodamo elektronisko saziņas veidlapu/formu vai izmantojot e-pastu (sūtot uz e-pastu rtj@inbox.lv, rigatulkojums@gmail.com, info@rigatulkojums.lv), pastu, Jūs piekrītat Jūsu personas datu apstrādei un uzglabāšanai. Lai atteiktos no personas datu apstrādes un uzglabāšanas, sūtiet e-pastu uz info@rigatulkojums.lv vai iesniegumu uz adresi: SIA ‘’RĪGA TULKO JUMS’’, Brīvības 73, Rīga, lv-1010. Piekrišana nepieciešama, lai izpildītu ES regulas ES 2016/679- GDPR  (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) prasības. 

*Vai jūs piekrītat saņemt informāciju par jaunumiem un aktualitātēm no RĪGA TULKO JUMS uz šo e-pasta adresi?

Atpakaļ uz sākumu